Profesionálne dokumenty na mieru

Novinky


Zmena stravného pri pracovnej ceste od 1.10.2023

Od 1.10.2023 sa mení výška stravného. To má za následok zmeny minimálnej hodnoty stravovacej poukážky, ako aj ďalšie skutočnosti.


Potreba úpravy vnútorného predpisu o protispoločenskej činnosti

Z dôvodu zmeny zákona o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti sú obce povinné upraviť si svoj vnútorný predpis (smernicu, zásady...).


Pozitívne zmeny v zákone o štátnej správe v školstve

Obce už nie sú povinné vydávať VZN o výške dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa školy a školského zariadenia.


Zásady hospodárenia a novela zákona o majetku obcí

Od 1.11.2023 sa výrazne mení zákon o majetku obcí, kvôli čomu je nutné aktualizovať Zásady hospodárenia s majetkom obce


Žiadosť prokuratúry - povinné VZN v zmysle zákona o obecnom zriadení

Obce a mestá majú v zmysle zákona o obecnom zriadení povinnosť vypracovať viaceré konkrétne VZN (referendum, čas predaja v obchode, názvy ulíc...). Prokuratúra začala v ostatnom čase tieto povinnosti obcí kontrolovať...


Výrazné zmeny vo verejnom obstarávaní - limity, zákazky s nízkou hodnotou, ...

Od 31.3.2022 sa výrazne mení zákon o verejnom obstarávaní - okrem limitov a zmien v postupoch pri obstarávaní zákaziek s nízkou hodnotou nastáva viacero ďalších zmien.


Nové povinnosti zamestnávateľa pri stravovaní zamestnancov od 1.1.2022

Novela Zákonníka práce ukladá zamestnávateľom (teda aj obciam a mestám) od 1.1.2022 novú povinnosť - umožniť zamestnancovi výber medzi stravovacou poukážkou a finančným príspevkom na stravovanie.


Spádová materská škola

Od roku 2021 nová povinnosť pre obce - určiť spádovú materskú školu.


Hazardné hry - výrazne jednoduchšie podmienky pre obce

Od novembra 2020 sa už pri vydávaní plošného zákazu umiestnenia herní a kasín nemusí obec preukazovať petíciou obyvateľov.


Prevádzkový poriadok pohrebiska - neprehliadnite

Veľmi dôležité zmeny nastávajú pre obce a mestá v roku 2020 na úseku pohrebníctva.


Zmeny v zákone o verejnom obstarávaní

Veľká novela zákona nadobudne účinnosť od nového roku 2019.


Novela zákona o sociálnych službách - zmeny v komunitných plánoch

Novela zákona o sociálnych službách, účinná od 1.1.2018. Aké zmeny v oblasti tvorby komunitných plánov táto novela priniesla?


Váhate, či máte dokument vypracovať sami alebo si ho radšej objednať? Počítajte s nami.

Každý z nás býva niekedy nerozhodný a rozmýšľa: „veď to môžem urobiť aj sám“, alebo: „naozaj sa mi to oplatí“? Takéto pochybnosti sú prirodzené. Spravujete obecné financie, ktorých navyše nikdy nie je na všetko dosť. Preto si 2x rozmyslíte, na čo tieto prostriedky využijete – nikto predsa nechce kúpiť mačku vo vreci. Poďme sa…