Profesionálne dokumenty na mieru

Zásady hospodárenia a novela zákona o majetku obcí


Zdroj obrázka: https://www.vecteezy.com/vector-art/3863098-front-of-urban-houses-along-the-street

 

Dňa 1.11.2023 nadobúda účinnosť novela zákona o majetku obcí (zákon č. 137/2023 Z. z.), ktorá pomerne výrazným spôsobom mení pravidlá nakladania s majetkom obcí. Ide napr. o zmeny v postupoch pri obchodných verejných súťažiach alebo pri prenájmoch majetku. Zároveň táto novela rozširuje niektoré povinné náležitosti, ktoré musia byť v Zásadách hospodárenia s majetkom ošetrené.

V nadväznosti na túto novelu zákona o majetku obcí odporúčame samosprávam buď aktualizovať existujúce alebo rovno pripraviť nové Zásady hospodárenia s majetkom obce tak, aby v nich boli zapracované všetky zmeny, ktoré so sebou zákon č. 137/2023 Z. z. prináša.