Profesionálne dokumenty na mieru

Výrazné zmeny vo verejnom obstarávaní - limity, zákazky s nízkou hodnotou, ...


Zákon o verejnom obstarávaní sa od 30.3.2022 výrazne mení. Zvyšujú sa limity - napr. limit pre zákazky malého rozsahu sa zvyšuje z 5 000 € na 10 000 €. Rovnako sa zvyšujú limity pri zákazkách s nízkou hodnotou - napr. pre tovary a služby sa limit posúva z doterajších 70 000 € až na 180 000 €. Čo je však zároveň veľmi dôležité - priamo zákonom sa menia postupy, ktoré je verejný obstarávateľ (každá obec / mesto) povinný použiť pri obstarávaní zákaziek s nízkou hodnotou (možno povedať, že doterajšia právna úprava - platná do 30.3.2022 - tieto postupy skôr neupravovala ako upravovala...).

A aké sú teda najdôležitejšie zmeny pri obstarávaní zákaziek s nízkou hodnotou? Súvisia najmä s elektronizáciou verejného obstarávania. Zákon totižto zaviedol osobitný limit (zákon takýto termín nepoužíva, je to len naša "pomôcka"), ktorým zákazky s nízkou hodnotou de facto rozdelil na 2 skupiny:

    • Ak obstarávate zákazku s nízkou hodnotou NAD OSOBITNÝ LIMIT (napr. pri tovaroch a službách s PHZ od 70 000,00 do 179 999,99 €), môžete tak urobiť UŽ LEN prostredníctvom elektronickej platformy. Nakoľko táto ešte k 31.3.2022 nie je dostupná (neexistuje), platí prechodné obdobie - až do 31.1.2023 môžete obstarávať prostredníctvom elektronického prostriedku (§ 20 zákona). Po tomto termíne (od 1.2.2023) už výlučne len elektronickou platformou.
    • Ak obstarávate zákazku s nízkou hodnotou POD OSOBITNÝ LIMIT (napr. pri tovaroch a službách s PHZ od 10 000,00 do 69 999,99 €), môžete tak urobiť prostredníctvom vlastného prieskumu (cenníky, katalógy, webstránky...) alebo priamo osloviť potenciálnych dodávateľov ohľadom cenovej ponuky.
    • Avšak pozor - ak chcete priamo osloviť viac konkrétnych hospodárskych subjektov ohľadom cenovej ponuky, alebo ak chcete zverejniť "všeobecnú" výzvu na predkladanie ponúk - už žiadne emaily! Už len cez elektronický prostriedok (a keď bude dostupná platforma - tak cez platformu).
    • Zaviedli sa povinné náležitosti výzvy na zverejnenie ponúk a lehoty.

 

Samozrejme, v zákone je veľké množstvo ďalších zmien, tu sme spomenuli azda len tie najvýznamnejšie, týkajúce sa zákaziek s nízkou hodnotou.