Profesionálne dokumenty na mieru

Novela zákona o sociálnych službách - zmeny v komunitných plánoch


Ilustračný obrázok. Zdroj: https://konoptikum.cz/wp-content/uploads/2015/03/paragraf_0_0_0-300x300.jpg

 

Od 1.1.2018 nadobudla účinnosť ďalšia novela zákona o sociálnych službách, ktorá v oblasti tvorby komunitných plánov sociálnych služieb (KPSS) oproti dovtedajšiemu zneniu zákona zaviedla niekoľko zmien. Napríklad, rozšírila a detailnejšie popísala povinné súčasti komunitného plánu: obce si vo svojich KPSS od roku 2018 musia už aj kvantifikovať potrebnú kapacitu sociálnych služieb a ak ide o sociálnu službu v zariadení, aj potrebný počet miest v jednotlivých druhoch zariadení. Navyše, tieto kapacity si obce musia zadefinovať aj v časovom pláne realizácie KPSS podľa jednotlivých rokov, a to dokonca v členení na existujúcu kapacitu a kvantifikovanú potrebu navýšenia kapacity pri každej sociálnej službe a v každom roku.

 

Navrhovaná novela taktiež uložila (o. i.) obciam povinnosť predložiť nový KPSS obecnému zastupiteľstvu na schválenie do 6 mesiacov od zverejnenia Národných priorít rozvoja sociálnych služieb.

 

Každá obec bola povinná  uviesť  svoj komunitný plán sociálnych služieb po obsahovej stránke do súladu s novým znením zákona najneskôr do 30. júna 2018. Následne, do 15 dní od schválenia svojho komunitného plánu v obecnom zastupiteľstve, bola obec povinná tento schválený dokument zaslať svojmu VÚC, odboru sociálnych vecí.

 

Ak ste si KPSS ešte vypracovať "nestihli", ozvite sa, pomôžeme Vám.

Zároveň si Vás dovoľujeme upozorniť, že na trhu existujú viacerí spracovatelia komunitných plánov, ktorí obciam ponúkajú svoje služby. Sú medzi nimi aj takí "nepoctivci", ktorí Vám síce KPSS vypracujú za najnižšiu cenu na trhu, no nimi vypracované komunitné plány poväčšine neobsahujú všetky náležitosti, ktoré v týchto dokumentoch podľa zákona o sociálnych službách musia byť uvedené (získate teda dokument, ktorý nie je vypracovaný v súlade s legislatívou). Z tohto dôvodu Vám odporúčame zvážiť, u ktorého spracovateľa si vypracovanie svojho komunitného plánu objednáte.