Profesionálne dokumenty na mieru

Prevádzkový poriadok pohrebiska - neprehliadnite


Po rokoch "ticha" došlo aj v zákone o pohrebníctve s účinnosťou od 1.1.2020 k viacerým zmenám. Okrem iných náležitostí je z pohľadu obcí a miest azda najvýraznejšou zmenou to, že  k 31.3.2020 zanikne ochranné pásmo okolo pohrebiska (ktoré bolo priamo zákonom určené v šírke 50 m). Obec tak dostane možnosť sama si ustanoviť šírku tohto ochranného pásma podľa svojich potrieb (avšak v šírke max. 50 m).

To znamená, že ak obec nechce, aby sa v blízkosti pohrebiska povoľovali stavby, MUSÍ prijať VZN a určiť v ňom šírku ochranného pásma tak, aby toto VZN nadobudlo účinnosť najneskôr k 1.4.2020. Ak tak obec neurobí (ak si vo VZN nestanoví šírku ochranného pásma), stavebný úrad BUDE MUSIEŤ od 1.4.2020 povoľovať stavby aj v tomto "bývalom" ochrannom pásme (samozrejme, za predpokladu, že mu bude doručená žiadosť o stavebné povolenie, spĺňajúca všetky ostatné legislatívne náležitosti).