Profesionálne dokumenty na mieru

Zásady odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva


V týchto Zásadách si obec upravuje bližšie podmienky ohľadom odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva a, ak obec chce, aj ohľadom odmeňovania členov komisií obecného zastupiteľstva z radov neposlancov.

Tento dokument je veľmi dôležitý najmä z dôvodu, že poslanci OZ môžu byť odmeňovaní LEN ZA PREDPOKLADU, že obec takéto Zásady odmeňovania má schválené (okrem odmeny alebo platu  pre zástupcu starostu, ktorú/ktorý určuje starosta obce, pričom výšku určenej odmeny je povinný zverejniť na webe obce). V Zásadách si obec ustanovuje výšku odmien (za účasť na zasadnutí OZ, za účasť na zasadnutí komisií OZ, za výkon funkcie poslanca podľa osobitného predpisu - napr. "sobášiaceho" poslanca a pod.).

Dobre napísané Zásady však musia obsahovať aj ďalšie veľmi dôležité ustanovenia (teda nielen výšku odmien), ktoré majú významný vplyv na poslancov a o ktorých Vás, v prípade záujmu o vypracovanie dokumentu, upovedomíme.


Zásady odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva schvaľuje výlučne obecné zastupiteľstvo.