Profesionálne dokumenty na mieru

Zásady hospodárenia s majetkom obce


Zásady hospodárenia s majetkom obce predstavujú mimoriadne dôležitý dokument, ktorý musí mať schválený každá obec/mesto.

Dôležitý najmä z dôvodu, že obec si v ňom rozdeľuje kompetencie na úseku hospodárenia s majetkom obce - medzi starostu a zastupiteľstvo. Podobne ako je tomu pri Štatúte obce, aj pri Zásadách hospodárenia s majetkom obce platí, že dobre nastavené Zásady predstavujú základný kameň pre vhodné rozdelenie kompetencií a následne s tým spojené procesy pri správe majetku obce (teda pri predaji a kúpe majetku, pri prenájme majetku obce, pri prevode jeho správy a pod.).

V niektorých prípadoch sa stretávame s veľmi nevhodne skoncipovanými Zásadami hospodárenia, v ktorých si obce uvedú napr. rôzne nelogické ustanovenia, prípadne nimi starostovi až prehnane "zviažu ruky" , čím fungovanie obce (častokrát zbytočne) "skostnatie" - pretože starosta sa následne "s každou drobnosťou" musí povinne obracať na zastupiteľstvo, ktoré tú-ktorú vec schvaľuje.

Radi Vám poradíme ohľadom vhodného nastavenia ustanovení v Zásadách hospodárenia tak, aby si aj OZ zachovalo primeranú mieru kontroly nad nakladaním s obecným majetkom a aby "fungovanie obce" bolo zároveň dostatočne flexibilné.

Zásady hospodárenia s majetkom obce schvaľuje výlučne obecné zastupiteľstvo. Zásady hospodárenia sa NEVYDÁVAJÚ formou VZN (ako to chybne robia niektoré samosprávy).

 

Poz.:

S účinnosťou od 1.11.2023 dôjde k pomerne rozsiahlej novele zákona o majetku obcí, ktorá mení niektoré postupy pri nakladaní s obecným majetkom a zavádza niektoré nové povinné náležitosti, ktoré musia Zásady hospodárenia s majetkom obce obsahovať.  Radi Vám s aktualizáciou Zásad hospodárenia pomôžeme.