Profesionálne dokumenty na mieru

V období 9.7. - 23.7.2024 čerpáme dovolenku.

Štatút obce


Štatút obce je základný dokument, ktorý musí mať schválený každá obec/mesto. Častokrát sa v našej praxi v rámci komunikácie so starostami obcí, poslancami a pracovníkmi obecných úradov stretávame s názorom, že je to len "taký formálny dokument, ktorý v podstate nič nerieši - a teda mu ani netreba venovať nejakú pozornosť...".

Práveže naopak. Štatút obce je veľmi dôležitý dokument najmä z dôvodu, že obec si v ňom "nastavuje" niektoré kompetencie medzi jednotlivými orgánmi - teda medzi starostom a zastupiteľstvom (samozrejme, len tie kompetencie, ktoré nie sú priamo zákonom zverené výlučne len starostovi alebo výlučne len zastupiteľstvu). Dobre nastavený Štatút predstavuje základný kameň pre vhodné rozdelenie kompetencií a následne s tým spojené procesy pri správe obce (rozhodovanie, schvaľovanie, kontrola, flexibilita a pod.).

Všetky dokumenty, ktoré obec vydáva (bez ohľadu na to, kto ich vydáva - či už starosta alebo OZ a bez ohľadu na to, a aký typ dokumentu ide - či už o smernicu, zásady, poriadok, VZN a pod.), musia byť v súlade so schváleným Štatútom obce.

Štatút obce schvaľuje výlučne obecné zastupiteľstvo.


Ak si myslíte, že Váš Štatút je už neaktuálny, zastaraný, príp. nie najlepšie a najvhodnejšie skoncipovaný, budeme radi, ak sa na nás obrátite. Pomôžeme Vám s jeho vypracovaním.