Profesionálne dokumenty na mieru

Organizačný poriadok


 

Organizačný poriadok obecného úradu vydáva starosta obce podľa zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení (je to jeho výlučná právomoc). O vydaní Organizačného poriadku a o jeho zmenách informuje starosta obecné zastupiteľstvo na najbližšom zasadnutí.

 

Spolu s vypracovaným Organizačným poriadkom Vám dodáme aj schému organizačnej štruktúry obecného úradu.

Organizačný poriadok obecného úradu - Titulná strana
Organizačný poriadok obecného úradu - Obsah