Profesionálne dokumenty na mieru

Zásady nakladania s finančnými prostriedkami obce


Ide o vnútorný predpis, ktorým si obec upravuje bližšie podmienky a náležitosti rozpočtového hospodárenia. Vypracúvajú sa najmä podľa zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a podľa zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy.

 

Obec si v nich špecifikuje podmienky zostavovania a schvaľovania rozpočtu, postup v prípade rozpočtového provizória, aké sú pravidlá hospodárenia a používania finančných zdrojov, aké peňažné fondy a za akých podmienok obec tvorí, ktorý orgán obce má aké právomoci pri zmenách rozpočtu, aké sú povinnosti rozpočtových a príspevkových organizácií obce a pod.