Profesionálne dokumenty na mieru

Registratúrny poriadok a registratúrny plán


Registratúrny poriadok a registratúrny plán sa vypracúva podľa zákona č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a podľa vyhlášky Ministerstva vnútra č. 410/2015 Z. z. o podrobnostiach výkonu správy registratúry orgánov verejnej moci a o tvorbe spisu.

 

Vypracovaný registratúrny poriadok a registratúrny plán sa predkladajú na schválenie príslušnému archívu podľa polohy Vašej obce. Sústavu archívov v SR si môžete pozrieť na obrázku nižšie.

 

Spolu s registratúrnym poriadkom a plánom Vám dodáme aj príslušné vzory – prezentačnej pečiatky, obsahu spisu, spisového obalu, návrhu na vyradenie registratúrnych záznamov a pod.

Registratúrny poriadok a registratúrny plán - Titulná strana
Registratúrny poriadok a registratúrny plán - Obsah
Sústava archívov v SR