Profesionálne dokumenty na mieru

Pracovný poriadok


 

Pracovný poriadok vydáva starosta obce podľa zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, Zákonníka práce a podľa zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme (vydanie Pracovného poriadku je starostova výlučná právomoc). Ak v obci pôsobia zástupcovia zamestnancov (ktorými môžu byť odbory, zamestnanecká rada alebo zamestnanecký dôverník), Pracovný poriadok môže starosta vydať len po ich predchádzajúcom súhlase, inak je neplatný.

Ak obec zriadila materskú školu alebo základnú školu bez právnej subjektivity, vystupuje v pozícii zamestnávateľa aj voči pedagogickým a nepedagogickým zamestnancom, pracujúcim v škole. V takom prípade je Pracovný poriadok značne komplikovanejší (pretože je doňho nutné zapracovať a zladiť viacero právnych predpisov - a teda uviesť aj ustanovenia týkajúce sa pracovnoprávnych vzťahov  pedagogických a nepedagogických zamestnancov).

Vydaný Pracovný poriadok sa stáva záväzným tak pre zamestnávateľa, ako aj pre všetkých jeho zamestnancov. Zákon starostovi neukladá povinnosť informovať o vydaní Pracovného poriadku obecné zastupiteľstvo.

 

Účelom vydania Pracovného poriadku je podrobnejšie upraviť a prispôsobiť výkon pracovných činností zamestnancov (nielen) na obecnom úrade podľa konkrétnych podmienok obce. Samozrejme, táto konkrétnejšia úprava musí byť v súlade so Zákonníkom práce a s inými príslušnými právnymi predpismi.

 

Pracovný poriadok - Titulná strana
Pracovný poriadok - Obsah