Profesionálne dokumenty na mieru

Všeobecne záväzné nariadenia ▼


Všeobecne záväzné nariadenia prijíma obecné zastupiteľstvo. Proces prijímania, schvaľovania, vydávania ako aj ďalšie náležitosti ohľadom VZN upravuje zákon o obecnom zriadení.

Ponuku našich služieb neustále rozširujeme. Ak máte záujem o vypracovanie VZN, ktoré na tejto stránke uvedené nie je, neváhajte nás napriek tomu

 Ak to bude možné, radi sa prispôsobíme a vypracujeme Vám dokument podľa Vašich predstáv.

Podľa zákona č. 582/2004 Z. z. obec UKLADÁ miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady a MÔŽE ukladať miestne dane, ktorými sú:

 • daň z nehnuteľností (daň z pozemkov, zo stavieb a z bytov)
 • daň za psa
 • daň za užívanie verejného priestranstva
 • daň za ubytovanie
 • daň za predajné automaty
 • daň za nevýherné hracie prístroje
 • daň za vjazd a zotrvanie motorového vozidla v historickej časti mesta,
 • daň za jadrové zariadenie.

 V medziach uvedeného zákona si obec môže prispôsobiť jednotlivé ustanovenia VZN ohľadom daní a poplatku podľa svojej potreby.

Zaužívanou praxou vo väčšine samospráv je, že si obce vypracúvajú jedno VZN, v ktorom spoločne riešia miestne dane ako aj miestny poplatok. Obec si však tieto oblasti môže rozdeliť. Môže napr. prijať dve VZN - kde bude samostatne riešiť miestne dane (VZN o miestnych daniach) a miestny poplatok (VZN o miestnom poplatku). Prípadne si to môže rozdeliť ešte podrobnejšie - môže prijať napr. samostatné VZN pre daň z nehnuteľností, samostatné VZN pre daň za užívanie verejného priestranstva a pod.

 

Okrem samotného vypracovania príslušného VZN Vám v prípade záujmu poradíme ohľadom nastavenia systému zberu odpadov a nastavenia poplatku za komunálne odpady vo Vašej obci.

Toto VZN musí povinne vydať každá obec, nariaďuje jej to zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch. VZN o nakladaní s odpadmi patrí medzi tie obšírnejšie, nakoľko si v ňom obec musí upraviť množstvo rôznych ustanovení na úseku nakladania s komunálnymi odpadmi (najmä zadefinovať spôsob zberu jednotlivých druhov odpadov; určiť aké zberné nádoby sa môžu používať; zaviesť výnimky v zbere, ak si obec nejaké výnimky uplatňuje a pod.).

Zároveň je potrebné mať na zreteli skutočnosť, že zákon o odpadoch sa neustále vyvíja a novelizuje (od roku 2016, kedy vstúpil do platnosti, bol novelizovaný v priemere cca každé 4 mesiace). Z tohto dôvodu je nutné, aby obec neustále sledovala legislatívny stav a v prípade potreby si svoje VZN taktiež upravila podľa aktuálneho znenia zákona.
V súčasnosti ešte stále existuje množstvo obcí, ktoré si prijali "nové" VZN v roku 2016, keď nadobudol účinnosť nový zákon o odpadoch (79/2015) - a odvtedy v tomto VZN nemenili nič. Je však isté, že dnes už nie sú všetky ustanovenia takéhoto VZN, prijatého v roku 2016 (resp. aj neskôr - v nadväznosti na časté zmeny zákona o odpadoch), v súlade s legislatívou. Nie je to aj Váš prípad?

 

Ak potrebujete pomôcť s úpravou/vypracovaním nového VZN o nakladaní s odpadmi, sme Vám k dispozícii :-).


Toto VZN je povinná vydať každá obec, a to podľa zákona o obecnom zriadení. Obec je v tomto VZN splnomocnená upraviť prevádzkovú dobu v zariadeniach obchodov a služieb.

 

Ide o pomerne krátke a „jednoduché“ VZN, no vzhľadom na prokurátorskú prax (z hľadiska kontroly vydávania týchto VZN – teda protestov prokurátorov) odporúčame venovať vo VZN pozornosť niektorým ustanoveniam, ktoré si obce do nariadení zvyknú zakomponovať, avšak niektorí prokurátori následne takéto nariadenia napadajú.

 

Ponúkame Vám vypracovanie VZN o určení pravidiel času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území obce, prispôsobeného na podmienky Vašej obce.

 

Vydanie tohto VZN nariaďuje obci zákon o obecnom zriadení. Ten stanovuje niektoré povinné náležitosti organizácie miestneho referenda, zároveň však ponecháva obci pomerne široké pole pôsobnosti tak, aby si mohla konanie referenda upraviť a prispôsobiť miestnym podmienkam.

 

Vo VZN obec rieši napríklad:

 • koľko členov a náhradníkov má Komisia, kto môže byť jej členom, kto určuje jej zapisovateľa, aké sú jej úlohy,
 • čo všetko musí obsahovať uznesenie o vyhlásení referenda,
 • kde a akým spôsobom informuje obec o vyhlásení a o výsledkoch referenda,
 • rôzne lehoty ohľadom organizačno-technického zabezpečenia referenda,
 • náležitosti ohľadom zápisnice,
 • ďalšie podrobnosti.

 

Ponúkame Vám vypracovanie VZN o organizácii miestneho referenda, prispôsobeného na podmienky Vašej obce.

 

Vydaním tohto VZN pomôžeme obci zabiť dve muchy jednou ranou. Pojednávame v ňom totižto o oblastiach, ktorých úpravu formou VZN nariaďuje obci priamo zákon o obecnom zriadení (konkrétne § 4 ods. 5 písm. a) bod 2. a 5. zákona). V prípade záujmu Vám teda ponúkame takéto elegantné riešenie, pričom, ak obec bude chcieť, môžeme do tohto VZN zapracovať aj ustanovenia ohľadom zákazu fajčenia na niektorých miestach a zákazu/obmedzenia predaja/užívania alkoholických nápojov na verejných priestranstvách (nakoľko fajčenie a užívanie alkoholických nápojov súvisí s verejným poriadkom).

 

Toto VZN je mimoriadne zložité z dôvodu, že je v ňom potrebné dávať obzvlášť veľký pozor na formuláciu jednotlivých ustanovení. Obce sa totižto v takýchto VZN ochotne púšťajú do rôznych zákazov, príkazov a obmedzení (aj v oblasti regulácie súkromného práva), na ktoré však nemajú zákonné splnomocnenie. Následne na to vzniká veľké množstvo protestov prokurátorov, ktorí napadajú takto vydané VZN obcí na úseku verejného poriadku... My túto problematiku, samozrejme,  sledujeme a VZN Vám vypracujeme tak, aby v ňom obec riešila len to, čo musí a zároveň sa nepúšťala do regulácie toho, čo regulovať nemôže.

 

Ponúkame Vám vypracovanie VZN o verejnom poriadku a o pravidlách na udržiavanie čistoty a ochranu verejnej zelene, prispôsobeného na podmienky Vašej obce.

 

Vypracovanie tohto VZN je povinné pre každú obec na Slovensku - nariaďuje to § 4 ods. 5 písm. a) bod 1. zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení.

 

Ponúkame Vám vypracovanie VZN o určení názvov ulíc, vrátane prehľadného grafického spracovania a vyznačenia jednotlivých ulíc a verejných priestranstiev v obci.

 

Vydanie tohto VZN prikazuje obci zákon č. 131/2010 Z. z. o pohrebníctve. Podľa uvedeného zákona je obec povinná zriadiť pohrebisko vo svojom katastrálnom území alebo zabezpečiť pochovávanie na pohrebisku v inej obci. Prevádzkovať toto pohrebisko pritom obec môže buď sama alebo prostredníctvom tretej osoby. Či už pohrebisko prevádzkuje obec sama alebo cez tretiu osobu, v každom prípade obec vydáva Prevádzkový poriadok pohrebiska (formou VZN).

 

 V Prevádzkovom poriadku pohrebiska obec upravuje viacero náležitostí, ako je napr.:

  -        Prevádzkovú doba pohrebísk, identifikácia ich prevádzkovateľa

 -        Rozsah služieb, ktoré sú poskytované

 -        Povinnosti nájomcu hrobového miesta a povinnosti návštevníkov pohrebiska

 -        Povinnosti pri stavebných a kamenárskych prácach na hrobovom mieste

 -        Povinnosti pri nájme urnového hrobu

 -        Plán hrobových miest, umiestňovanie hrobov, tlecia doba

 -        Podmienky vstupu prevádzkovateľa pohrebnej služby na pohrebisko

 -        Nakladanie s cintorínskymi odpadmi

 -        Cenník za prenájom hrobového miesta a cenník služieb (napr. za výkopové práce, prenájom chladiaceho zariadenia, prenájom domu smútku a pod.)

 

Okrem týchto náležitostí si obec môže upraviť aj ďalšie podmienky prevádzky pohrebiska podľa svojich špecifických podmienok.

 

 

NOVELA ZÁKONA 2020


S účinnosťou od 1.1.2020 je schválená novela zákona, ktorá na úseku pohrebníctva zavádza viacero zmien.  Jednou z týchto zmien je, že k 31.3.2020 zaniká ochranné pásmo okolo pohrebiska (ktoré bolo dovtedy určené priamo zákonom  v šírke 50 m) a obec dostáva možnosť sama si ustanoviť šírku tohto ochranného pásma podľa svojich potrieb (avšak v šírke max. 50 m).  To znamená, že ak obec nechce, aby sa v blízkosti pohrebiska povoľovali stavby, MUSÍ prijať VZN a určiť v ňom šírku ochranného pásma. Ak tak obec neurobí (ak si vo VZN nestanoví šírku ochranného pásma), stavebný úrad bude musieť povoľovať stavby aj v tomto "bývalom" ochrannom pásme (samozrejme, pri dodržaní podmienok podľa územného plánu).

Ďalšou povinnosťou, ktorú má obec (ako prevádzkovateľ pohrebiska) od roku 2020, je vyhotovovanie fotodokumentácie z výkopu hrobu. Zákon určuje rozmery, ktoré je potrebné pri výkopoch dodržiavať - a dodržanie týchto rozmerov je potrebné zdokladovať práve spomínanou fotodokumentáciou .

 

Ponúkame Vám vypracovanie Prevádzkového poriadku pohrebiska, prispôsobeného na podmienky a potreby Vašej obce. Ak máte na pohrebisku zriadený Dom smútku, v prípade záujmu Vám dodáme aj Prevádzkový poriadok Domu smútku.


Toto VZN vydáva obec podľa zákona č. 181/2014 o volebnej kampani. Obec si v tomto VZN určuje miesta, kde sú (alebo budú) inštalované panely (tabule, príp. iné vhodné nosiče), na ktorých majú kandidujúce subjekty možnosť umiestniť svoje plagáty v rámci volebnej kampane.

 

Toto VZN je povinná vydať každá obec, a to v súlade so zákonom č. 282/2002 Z. z., ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov.

 

Obec si v tomto VZN upravuje:

 • miesta, kde je zakázaný voľný pohyb psa,
 • miesta, kde je zakázaný vstup so psom,
 • sumu úhrady za náhradnú známku pre psa,
 • podrobnosti o vodení psa,
 • podrobnosti o znečisťovaní verejných priestranstiev.

 

Ide o pomerne krátke a „jednoduché“ VZN, no vzhľadom na prokurátorskú prax (z hľadiska kontroly vydávania týchto VZN – teda protestov prokurátorov) odporúčame venovať vo VZN pozornosť vymedzeniu priestorov, na ktorých chce obec zakázať voľný pohyb psov alebo vstup so psom.

 

Ponúkame Vám vypracovanie VZN o chove, vodení a držaní psov, prispôsobeného na podmienky Vašej obce.

 


Obec, ktorá chce zo svojho rozpočtu poskytovať právnickým osobám a fyzickým osobám-podnikateľom dotácie (podľa § 7 ods. 4 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy), môže tak robiť až na základe vydaného VZN (a, samozrejme, v súlade s ním).

Vo VZN si teda obec zadefinuje najmä podmienky poskytovania dotácií, náležitosti žiadosti, účel poskytovania, kompetencie pri schvaľovaní a ďalšie náležitosti.

 

Ponúkame Vám vypracovanie VZN o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce, prispôsobeného na podmienky Vašej obce.

 

V súvislosti so zavedením povinného predprimárneho vzdelávania (počnúc šk. rokom 2021/2022) bola obciam uložená zákonná povinnosť vydať VZN, ktorým sa pre deti s trvalým pobytom v obci určí spádová materská škola.

 

Ponúkame Vám vypracovanie VZN o určení spádovej materskej školy.

Ide o "školské" VZN.

Obec, ktorá je zriaďovateľom základnej školy, je povinná formou všeobecne záväzného nariadenia určiť školský obvod základnej školy. V prípade zriadenia spoločného školského obvodu s inou obcou musí vo VZN presne zadefinovať, ktoré obce tvoria spoločný školský obvod.

 

Ponúkame Vám vypracovanie VZN o určení školského obvodu základnej školy, prispôsobeného na podmienky Vašej obce.

 


Ide o "školské" VZN.

Obec, ktorá je zriaďovateľom základnej školy, je povinná formou všeobecne záväzného nariadenia určiť miesto a čas zápisu detí do 1. ročníka ZŠ.

 

Ponúkame Vám vypracovanie VZN o určení miesta  a času zápisu detí do 1. ročníka základnej školy, prispôsobeného na podmienky Vašej obce.

 


Ide o "školské" VZN.

Každá obec, na ktorej území je zriadená škola alebo školské zariadenie (nielen školy a šk. zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti obce, ale aj cirkevné alebo súkromné), je povinná každoročne prijať VZN, v ktorom ustanoví výšku dotácie na prevádzku a mzdy pre konkrétnu školu a školské zariadenie na 1 dieťa/žiaka na nasledujúci kalendárny rok. Túto výšku dotácie je obec následne najneskôr do konca januára povinná oznámiť riaditeľovi školy/šk. zariadenia. Okrem samotnej výšky je zo zákona povinná upraviť aj ďalšie náležitosti, ako napr. termín, dokedy bude škole dotácia poskytnutá, spôsob jej poskytnutia a pod.

Výšku dotácie pre jednotlivé školy/šk. zariadenia obec stanovuje s ohľadom na reálne potreby tej-ktorej školy/šk. zariadenia a s ohľadom na výšku finančných prostriedkov, ktoré obec získa v rámci podielových daní na "originálne kompetencie v školstve". Konkrétnu výšku finančných prostriedkov, ktoré obec v rámci podielových daní od štátu získa, Vám pomôžeme vypočítať.

 

Ponúkame Vám vypracovanie VZN o výške dotácie na prevádzku a mzdy, prispôsobeného na podmienky Vašej obce.

 

POZOR - ZMENA!

S účinnosťou od 1.9.2023 už obce a mestá NIE SÚ POVINNÉ vydávať takéto VZN. Vyššie spomínané povinnosti voči školám obciam v podstate ostávajú, obce si ich už však nemusia plniť formou VZN. Táto (v prospech obce pozitívna) zmena nastáva z dôvodu schválenia zákona č. 182/2023 Z. z., ktorý s účinnosťou od 1.9.2023 mení (o.i.) aj § 6 ods. 12 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve.

Ide o "školské" VZN.

Obec, ktorá je zriaďovateľom školy alebo školského zariadenia, je povinná formou VZN určiť výšku príspevku, ktorú musia hradiť rodičia alebo zákonní zástupcovia na čiastočnú úhradu nákladov. Ide najmä o náklady v materskej škole, školskom klube detí, školskej jedálni, centre voľného času a pod.

V prípade nákladov v školskej jedálni je obec povinná určiť jedno z troch finančných pásiem, na základe ktorého stanoví výšku nákladov na prípravu jedného jedla pre všetkých stravníkov, ktorí sa v danej jedálni stravujú (deti, žiaci, zamestnanci školy, príp. ďalšie osoby).  Ak sa tak obec rozhodne, môže ustanoviť aj výšku režijných nákladov.

 

Ponúkame Vám vypracovanie VZN o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a v školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce, prispôsobeného na podmienky Vašej obce.

 


Ak sa tak obec rozhodne, môže vydať VZN o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi znečisťovania ovzdušia. Takéto VZN sa vydáva podľa zákona č. 190/2023 Z. z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia, ktorý nadobudol účinnosť dňa 01.01.2024 (zákonom č. 190/2023 Z. z. sa úplne zrušil pôvodný zákon o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia, podľa ktorého sa postupoval dovtedy - zákon č. 401/1998 Z. z.).

Obec takto dokáže "zdaniť" a získať do svojho rozpočtu financie od prevádzkovateľov malých zdrojov, ktorými sú právnické osoby a fyzické osoby-podnikatelia (prevádzkovateľov, ktorými sú fyzické osoby, obec "zdaniť" nemôže).

Vo VZN si obec špecifikuje najmä to, za aký typ malých zdrojov sú prevádzkovatelia povinní platiť poplatok, v akej výške, prípadne aj výnimky - subjekty, ktoré sú oslobodené od oznamovacej povinnosti a subjekty, ktorým sa poplatok nevyrubuje.

 

Ponúkame Vám vypracovanie VZN poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi znečisťovania ovzdušia, prispôsobeného na podmienky Vašej obce.

 


Ak obec vlastní nájomné byty, ktoré boli postavené s podporou štátu, je potrebné, aby prijala príslušné VZN (v súlade so zákonom č. 443/2010 Z. z. o dotáciách na rozvoj bývania).

V danom VZN upraví najmä podrobnosti o tom, aké sú náležitosti žiadosti o pridelenie nájomného bytu a zmluvy o nájme bytu, aká je výška nájomného, aké má budúci nájomca povinnosti ohľadom zloženia finančnej zábezpeky, ako sa postupuje pri prideľovaní bytov, ktorý orgán obce má aké kompetencie pri schvaľovaní žiadostí a pod.

Ak obec vlastní nájomné byty, ktoré boli postavené s podporou štátu, má aj ďalšiu povinnosť – musí tvoriť fond prevádzky, údržby a opráv bytovej budovy. Okrem vyššie spomenutých náležitostí si teda obec vo VZN upraví aj výšku sumy, ktorou je každý nájomca povinný prispievať na tvorbu tohto fondu a ďalšie podmienky a náležitosti platenia. Vo VZN sa môžu uviesť aj ustanovenia ohľadom použitia fondu opráv - kto, kedy, za akých okolností a na aký účel môže prostriedky z tohto fondu použiť a pod.

Dôležité pri koncipovaní jednotlivých ustanovení ohľadom fondu opráv je rozlišovať, či vlastníkom celej bytovej budovy s nájomnými bytmi je obec alebo či sú niektoré byty v bytovej budove vo vlastníctve tretích osôb. Od toho sa totižto odvíja to, akým spôsobom obec fond opráv tvorí - či ho tvorí v rámci tzv. Osobitného rezervného fondu (novinka od roku 2018) alebo priamo ako fond opráv...

 

Ponúkame Vám vypracovanie VZN, prispôsobeného na potreby Vašej obce.

Mnoho obcí na Slovensku je vlastníkom, ako aj prevádzkovateľom verejného vodovodu na svojom území. To je na jednej strane pozitívna skutočnosť, keďže obec si takto môže zvýšiť svoje príjmy. No na druhej strane, s prevádzkovaním verejného vodovodu vo vlastnej réžii obec na seba preberá množstvo povinností, ktoré jej na úseku správy verejných vodovodov ustanovujú príslušné predpisy.

Prevádzka verejného vodovodu sa okrem rôznych technických noriem riadi najmä zákonom č. 442/2002 Z. z. o verejných  vodovodoch a verejných kanalizáciách, zákonom č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach, Vyhláškou Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) č. 225/2016 Z. z., ktorou sa ustanovuje cenová regulácia výroby, distribúcie a dodávky pitnej vody verejným vodovodom, ďalej Potvrdením o cene, ktoré obci na celé regulačné obdobie vydáva ÚRSO a ktoré stanovuje maximálnu cenu fixnej a variabilnej zložky vodného, no a nakoniec uznesením obecného zastupiteľstva, ktoré stanovuje presnú cenu fixnej a variabilnej zložky vodného v obci.

 

Ponúkame Vám vypracovanie VZN o prevádzkovaní verejného vodovodu na území obce, ktoré prispôsobíme na podmienky Vašej obce. V prípade záujmu Vám dodáme aj vzor Zmluvy o dodávke vody.


Mnoho obcí na Slovensku je vlastníkom ako aj prevádzkovateľom verejnej kanalizácie na svojom území. To je na jednej strane pozitívna skutočnosť, keďže obec si takto môže zvýšiť svoje príjmy. No na druhej strane, s prevádzkovaním verejnej kanalizácie vo vlastnej réžii obec na seba preberá množstvo povinností, ktoré jej na úseku správy verejných kanalizácií ustanovujú príslušné predpisy.

 

Prevádzka verejnej kanalizácie sa okrem rôznych technických noriem riadi najmä zákonom č. 442/2002 Z. z. o verejných  vodovodoch a verejných kanalizáciách a zákonom č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach.

 

Ponúkame Vám vypracovanie VZN o verejnej kanalizácii a o odvádzaní odpadových vôd na území obce, ktoré prispôsobíme na podmienky Vašej obce. V prípade záujmu Vám dodáme aj vzor Zmluvy o odvádzaní odpadových vôd a vzor Žiadosti o pripojenie nehnuteľnosti k verejnej kanalizácii.

 


 

Toto VZN je povinná vydať každá obec, a to v súlade so zákonom č. 442/2002 o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách.

 

Obec si v tomto VZN upravuje:

 • kde sa nachádzajú miesta distribúcie pitnej vody,
 • spôsob, akým dochádza k náhradnému zásobovaniu vodou,
 • spôsob, akým dochádza k náhradnému odvádzaniu odpadových vôd,
 • podrobnosti ohľadom zneškodňovania žúmp v obci.

 

 Okrem týchto ustanovení Vám do VZN môžeme zakomponovať aj ustanovenia ohľadom obmedzenia alebo zákazu užívania pitnej vody na iné účely (napr. polievanie záhrad, umývanie áut a pod.) v čase jej nedostatku.

 


Zákon č. 58/2014 Z. z. o výbušninách, výbušných predmetoch a munícii z dôvodu ochrany verejného poriadku zveril samosprávam možnosť regulovať používanie pyrotechnických výrobkov na svojom území. Samosprávy však nemôžu regulovať všetky kategórie pyrotechnických výrobkov, ale iba niektoré z nich.

Vysvetlíme Vám, ktorá pyrotechnika do akej kategórie spadá, ktoré kategórie a akým spôsobom môžete regulovať a čo všetko si obec z hľadiska používania pyrotechniky ešte môže upraviť.

Na základe konzultácie Vám vypracujeme VZN šité na mieru Vašej obce.

 

Toto VZN sa vydáva na základe zákona č. 30/2019 o hazardných hrách.

Obec si hazardné hry na svojom území môže regulovať rôznymi spôsobmi: môže vydať plošný zákaz umiestnenia herní a kasín (podmienky pre vydanie takéhoto plošného zákazu sa pre obce a mestá od 1.11.2020 výrazne zjednodušili), môže zakázať umiestnenie herní a kasín iba v niektorých typoch budov (definovaných v zákone o hazardných hrách), môže zakázať prevádzkovanie hazardných hier v niektoré dni v roku alebo môže zakázať umiestňovanie herní vo vzdialenosti bližšej ako 500 m od vybraných typov budov (škôl, niektorých zariadení sociálnych služieb, ubytovní mládeže a pod.).

Samozrejme, s reguláciou hazardných hier na území obce sa spájajú rôzne "špeciálne" ustanovenia (ako napr. povinnosti obce voči Úradu pri vydávaní VZN; čo s licenciami, vydanými ešte pred nadobudnutím účinnosti VZN a pod.).

Ponúkame Vám vypracovanie VZN o hazardných hrách, prispôsobeného potrebám Vašej obce.

Prenájom nebytových priestorov sa riadi najmä zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, zákonom č. 138/1991 Zb. o majetku obcí a zákonom č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov. Z príslušných ustanovení týchto zákonov vyplýva, že ak si obecné zastupiteľstvo v Štatúte obce alebo v Zásadách hospodárenia s majetkom obce vyhradí právomoc upravovať podrobnosti o prenájme nebytových priestorov (ako napr. podmienky nájmu, výška nájomného a pod.), tak tieto podrobnosti ustanoví zastupiteľstvo vo Všeobecne záväznom nariadení o prenájme nebytových priestorov (príp. aj pozemkov). Naopak, ak si túto právomoc zastupiteľstvo nevyhradí, tak podrobnosti o prenájme nebytových priestorov ustanoví starosta obce v Smernici o prenájme nebytových priestorov (príp. môže niesť aj iný názov – Nariadenie, Zásady...).

 

Ponúkame Vám vypracovanie – či už VZN alebo Smernice o prenájme nebytových priestorov. Spolu s vypracovaným VZN alebo Smernicou Vám dodáme aj vzor Zmluvy o prenájme nebytových priestorov.

Všeobecne záväzným nariadením o poskytovaní sociálnych služieb (vypracovaným podľa zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách) si obec môže upraviť napr. podrobnosti o rozhodovaní o odkázanosti na sociálnu službu (aké sú postupy a ako prebieha proces posudzovania, náležitosti žiadosti o posúdenie odkázanosti a pod.) a upraví si podrobnosti o poskytovaní a zabezpečovaní sociálnych služieb (ktoré sociálne služby a za akých podmienok obec sama poskytuje, ktoré zabezpečuje pomocou tretej osoby a pod.) a o spôsobe a výške úhrady za poskytované sociálne služby. VZN sa upravuje podľa toho, aké druhy sociálnych služieb obec poskytuje, príp. aké zariadenia sociálnych služieb prevádzkuje.

 

Spolu s vypracovaným VZN o poskytovaní sociálnych služieb Vám v prípade Vášho záujmu dodáme aj vzory formulárov, ako napr.: Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu, Žiadosť o uzavretie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby, Zmluva o poskytovaní opatrovateľskej služby, Vyhlásenie o majetku fyzickej osoby na účely platenia úhrady za sociálnu službu, Lekársky nález na účely posúdenia odkázanosti na poskytovanie sociálnej služby, Vzdanie sa odvolania voči rozhodnutiu o odkázanosti a pod.

Týmto VZN (ak si chce obec samostatným VZN upraviť v rámci sociálnych služieb LEN opatrovateľskú službu - čo je v samosprávach pomerne častá prax) si obec upraví najmä výšku príspevku, ktorý je prijímateľ  opatrovateľskej služby povinný za poskytovanie tejto služby obci uhrádzať (spravidla mesačne). Suma musí vychádzať z ekonomicky oprávnených nákladov obce a samospráva si toto VZN môže rozličným spôsobom upraviť a prispôsobiť na svoje podmienky. Samozrejme, toto VZN sa vydáva za predpokladu, že poskytovateľom opatrovateľskej služby je samotná obec (a nie iný poskytovateľ).

 

Ponúkame Vám vypracovanie tohto VZN, prispôsobeného na podmienky Vašej obce.

Toto VZN sa vypracúva podľa zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele. Ak sa tak obec rozhodne, môže poskytovať rodičovi dieťaťa, ktorý ide navštíviť svoje dieťa umiestnené v centre pre deti a rodiny (bývalý detský domov) príspevok na dopravu. Vo VZN obec upraví podrobnosti ohľadom poskytovania tohto príspevku. Rovnako môže obec poskytovať príspevok akreditovanému subjektu a, ak sú splnené zákonné predpoklady, poskytuje aj príspevok na osamostatnenie sa mladého dospelého.

Všetky tieto príspevky poskytované obcou majú za cieľ napomôcť úprave rodinných pomerov dieťaťa a jeho zaradeniu sa do spoločnosti.


Ponúkame Vám vypracovanie príslušného VZN na úseku sociálnoprávnej ochrany detí, prispôsobeného na podmienky Vašej obce.

 

Ak obec na svojom území zriadila trhové miesto, je povinná v súlade so zákonom č. 178/1998 Z. z. vydať VZN o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach. Ak na svojom území zriadila aj trhovisko, tržnicu alebo príležitostný trh, je povinná vydať aj Trhový poriadok (ktorý sa taktiež vydáva formou VZN). Nakoľko obe VZN by boli vydané podľa toho istého zákona a regulovali by v podstate veľmi príbuzné a vzájomne prepojené oblasti a činnosti, v takom prípade obci odporúčame (kvôli lepšej prehľadnosti) vydať len jedno VZN, obsahujúce všetky príslušné ustanovenia, ktoré tento zákon nariaďuje upraviť.

Vo VZN je obec povinná upraviť najmä podrobnosti ohľadom druhov predávaných výrobkov a poskytovaných služieb, podmienky, za ktorých možno predaj výrobkov a poskytovanie služieb vykonávať, určiť trhové dni, predajný a prevádzkový čas, určiť výšku nájomného, upraviť podrobnosti ohľadom dodržiavania čistoty a hygieny a iné náležitosti.

 

Ponúkame Vám vypracovanie tohto VZN, prispôsobeného potrebám Vašej obce.

Obec môže v súlade so zákonom č. 447/2015 Z. z. vydať VZN o miestnom poplatku za rozvoj.  Vo VZN si obec ustanoví sadzbu poplatku pre stavby, vybudované buď na celom území obce, alebo len v jednotlivých katastrálnych územiach (ak sa územie obce skladá z viacerých katastrálnych území) alebo len v jednotlivej časti obce (pričom túto "jednotlivú časť obce" je potrebné jednoznačne a nezameniteľne identifikovať). Vo VZN je potrebné upraviť aj ďalšie povinné náležitosti (najmä ohľadom použitia výnosu z poplatku a pod.).

 

Ponúkame Vám vypracovanie VZN o miestnom poplatku za rozvoj, prispôsobeného na podmienky na Vašej obce.

 

Okrem VZN, uvedených v našej ponuke, Vám vieme vypracovať aj iné VZN podľa Vášho želania - pre overenie nás neváhajte kontaktovať.