Profesionálne dokumenty na mieru

Smernice, Zásady a iné vnútorné predpisy ▼


Smernice, Zásady a iné interné normatívne akty vydáva buď starosta obce alebo obecné zastupiteľstvo. Záleží to od povahy dokumentu a od toho, ako to má obec nastavené vo svojich "základných" dokumentoch (Štatút, Zásady hospodárenia s majetkom obce).

Ponuku našich služieb neustále rozširujeme. Ak máte záujem o vypracovanie niektorého predpisu (Smernica, Zásady, Poriadok...), ktorý na tejto stránke uvedený nie je, neváhajte nás napriek tomu

 Ak to bude možné, radi sa prispôsobíme a vypracujeme Vám dokument podľa Vašich predstáv.

Smernica o vybavovaní sťažností sa vypracúva podľa zákona č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach. Ide o vnútorný predpis, ktorý je obec povinná vydať podľa § 11 ods. 1 uvedeného zákona. Dokument však môže niesť aj iný názov – nemusí to byť len Smernica, ale napr. aj „Zásady vybavovania sťažností“, príp. „Vnútorný predpis o vybavovaní sťažností“ a pod. Každopádne – nech už je vlastný názov tohto vnútorného predpisu akýkoľvek, vydáva ho starosta obce (okrem prípadu, ak by v Štatúte obce bolo vydávanie takéhoto predpisu priamo zverené do právomoci obecného zastupiteľstva).

 

Aby sa Váš príslušný zamestnanec, do ktorého agendy patrí vybavovanie sťažností, nemusel trápiť a zbytočne márniť čas povinnou byrokraciou, spolu s vypracovanou Smernicou Vám dodáme aj vzorové formuláre, ktoré súvisia s vybavovaním sťažností a ktoré Vám poskytneme v elektronickej forme – ako napr.:

 • samotný formulár Sťažnosti (pre prípad, že písomné vyhotovenie vypracúva zamestnanec obce pre osobu, ktorá sa dostavila podať sťažnosť osobne a nemá ju v písomnej forme),
 • vzor Postúpenia sťažnosti inému orgánu verejnej správy,
 • Záznam o odložení sťažnosti,
 • Zápisnicu o prešetrení sťažnosti,
 • Oznámenie výsledku prešetrenia,
 • Upovedomenie sťažovateľa o odložení sťažnosti alebo o jej postúpení,
 • taktiež vzorový formulár Centrálnej evidencie sťažností a pod.

 

Ponúkame Vám vypracovanie Smernice o vybavovaní sťažností, prispôsobenej na podmienky Vašej obce.

 Smernica o oznamovaní protispoločenskej činnosti sa vypracúva podľa zákona č. 54/2019 Z. z. Ide o smernicu, ktorú je obec podľa tohto zákona povinná vydať a v ktorej si upravuje najmä bližšie podmienky ohľadom:

 

 • toho, kde a akým spôsobom sa podávajú a prijímajú oznámenia na prešetrenie,
 • práv a povinností zamestnancov obce, starostu a zodpovednej osoby (hlavného kontrolóra) pri prešetrovaní oznámení, vrátane práv a povinností  štatutárnych orgánov a zamestnancov príspevkových a rozpočtových organizácií, zriadených alebo založených obcou,
 • spôsobu oboznámenia osoby, ktorá oznámenie podala, s výsledkom preverenia jej oznámenia,
 • spôsobu evidencie oznámení.

 

Ponúkame Vám vypracovanie Smernice o oznamovaní protispoločenskej činnosti, prispôsobenej na podmienky Vašej obce.

 

Smernica o poskytovaní informácií  sa vypracúva podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobode informácií. Ide o predpis, ktorý môže obec vydať podľa uvedeného zákona.

 

Okrem Smernice samotnej, ktorá musí byť zverejnená na webe obce, má obec povinnosť poskytovať aj ďalšie informácie, ktoré sú spomenuté v zákone o slobode informácií. Poskytovanie informácií verejnosti pritom zahŕňa:

a) povinné zverejňovanie informácií (obec má povinnosť zverejňovať ich automaticky, bez toho, aby ktokoľvek musel o tieto informácie žiadať),
b) sprístupnenie informácií na žiadosť.

 

Aby sa Váš príslušný zamestnanec, do ktorého agendy patrí zákon o slobode informácií, nemusel trápiť a zbytočne márniť čas povinnou byrokraciou, spolu s vypracovanou Smernicou má už obec v cene započítané aj dodanie vzorových formulárov, ktoré súvisia s vybavovaním žiadostí o sprístupnenie informácií a ktoré Vám poskytneme v elektronickej forme – ako napr.:

 • Žiadosť o poskytnutie informácie,
 • Výzva na doplnenie žiadosti,
 • Potvrdenie prevzatia žiadosti,
 • Postúpenie žiadosti inému orgánu,
 • Vzory príslušných rozhodnutí podľa toho, akým spôsobom sa žiadosť vybavuje,
 • vzor Záznamu v spise a pod.

 

Ponúkame Vám vypracovanie Smernice o poskytovaní informácií, prispôsobenej na podmienky Vašej obce.

Smernica o verejnom obstarávaní sa vypracúva podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Vydanie tejto smernice je v kompetencii starostu obce (ak si jej vydanie nevyhradilo obecné zastupiteľstvo). Smernica o verejnom obstarávaní upravuje postup verejného obstarávateľa (obce) pri zadávaní zákaziek na dodanie tovaru, zákaziek na uskutočnenie stavebných prác a zákaziek na poskytnutie služieb. V smernici si obec upravuje najmä postupy pri zadávaní zákaziek s nízkou hodnotou, ktoré si môže čiastočne prispôsobiť podľa vlastného rozhodnutia. Vzhľadom na novelu zákona, účinnú od 31.03.2022, už používanie niektorých postupov pri obstarávaní zákaziek s nízkou hodnotou nariaďuje priamo zákon (ide najmä o elektronizáciu verejného obstarávania - používanie elektronickej platformy, resp. v prechodnom období elektronického prostriedku). Ak sa tak obec rozhodne, upraviť si môže aj postupy pri zadávaní zákaziek malého rozsahu. Pozor si treba dať predovšetkým na limity vo verejnom obstarávaní, ktoré sa v priebehu rokov pomerne často menia.

 

Ponúkame Vám vypracovanie Smernice o verejnom obstarávaní podľa aktuálne platných právnych predpisov. 

Táto smernica sa vypracúva podľa zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite. Ide o vnútorný predpis, ktorým si obec bližšie upravuje podrobnosti ohľadom vykonávania finančnej kontroly.

Aby sa Váš príslušný zamestnanec, do ktorého agendy patrí príprava podkladov pre výkon finančnej kontroly, nemusel trápiť a zbytočne márniť čas povinnou byrokraciou, spolu s vypracovanou Smernicou Vám dodáme aj vzorové formuláre,  ktoré Vám poskytneme v elektronickej forme – ako napr.:

 • Návrh správy z administratívnej finančnej kontroly,
 • Poverenie na výkon finančnej kontroly na mieste,
 • Návrh správy z finančnej kontroly na mieste a pod.

 

Ponúkame Vám vypracovanie Smernice o finančnej kontrole, prispôsobenej na podmienky Vašej obce.

Táto smernica sa vypracúva podľa zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve. Ide o vnútorný predpis, ktorým si obec bližšie upravuje podrobnosti ohľadom vykonávania inventarizácie svojho majetku.

 

Aby sa Váš príslušný zamestnanec, do ktorého agendy patrí príprava podkladov pre inventarizáciu, nemusel trápiť a zbytočne márniť čas povinnou byrokraciou, spolu s vypracovanou Smernicou Vám dodáme aj vzorové formuláre,  ktoré Vám poskytneme v elektronickej forme – ako napr.:

 • Príkaz starostu obce na vykonanie inventarizácie,
 • Menovací dekrét pre predsedu inventarizačnej komisie,
 • Menovací dekrét pre členov inventarizačnej komisie,
 • Vyhlásenie hmotne zodpovednej osoby za majetok,
 • Inventúrny súpis a pod.

 

Ponúkame Vám vypracovanie Smernice na vykonávanie inventarizácie majetku obce, prispôsobenej na podmienky Vašej obce.

Táto smernica sa vypracúva podľa zákona 152/1994 Z. z. o sociálnom fonde. Môže sa vydať ako "Smernica o tvorbe a používaní...", ale aj ako "Zásady tvorby sociálneho fondu...", príp. s iným názvom. Samozrejme, vydanie smernice závisí od toho, či obec má alebo nemá svoju "podnikovú" kolektívnu zmluvu.

Všetky náležitosti v smernici musia byť upravené v súlade s Kolektívnou zmluvou vyššieho stupňa. Zamestnávateľ (obec) si ju upravuje v súlade so svojou sociálnou politikou a s ohľadom na reálne možnosti obce (v súvislosti s výškou prostriedkov, ktoré dokáže naakumulovať v sociálnom fonde).

 

Ponúkame Vám vypracovanie Smernice o tvorbe a používaní sociálneho fondu, prispôsobenej na podmienky Vašej obce.

Ak sa tak obec rozhodne, môže vydať vnútornú smernicu, ktorou upraví bližšie podrobnosti ohľadom používania služobných motorových vozidiel. V tejto smernici môže obec špecifikovať, ktoré vozidlá sú na účely tejto smernice považované za služobné motorové vozidlá, aké sú povinnosti pri ich používaní, údržbe a prevádzkovaní, taktiež podrobnosti ohľadom evidencie jázd a spotreby, ako aj iné náležitosti.

 

Ponúkame Vám vypracovanie tejto smernice, prispôsobenej na podmienky Vašej obce.

Vydanie tejto smernice je naviazané na nové (od 01.01.2022) povinnosti zamestnávateľov (teda aj obcí a miest) ohľadom stravovania zamestnancov - § 152 Zákonníka práce. Ak zamestnávateľ nezabezpečuje svojim zamestnancom stravovanie v jedálni, je povinný umožniť im výber medzi stravovacou poukážkou a príspevkom na stravovanie. V smernici si môže zamestnávateľ upraviť podrobnosti ohľadom tohto výberu, procesné náležitosti, povinnosti a pod.

 

Ponúkame Vám vypracovanie tejto smernice, prispôsobenej na podmienky Vašej obce.

 

Okrem smerníc, uvedených v našej ponuke, Vám vieme dodať aj iné interné dokumenty, ako napr.:

 • Smernica o používaní pečiatok
 • Podpisový poriadok
 • iné dokumenty...