Profesionálne dokumenty na mieru

Program rozvoja obce (PRO alebo PHSR)


Program rozvoja obce (PRO) alebo tiež Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce (PHSR)* je strednodobý strategický dokument, ktorý sa vypracúva na základe zákona č. 539/2008 Z. z. o podpore regionálneho rozvoja v znení neskorších predpisov**. Vypracovanie tohto dokumentu nariaďuje obciam uvedený zákon, pričom obce ho musia mať spracovaný obzvlášť v prípade, ak sa uchádzajú o akékoľvek financie z eurofondov alebo o štátne dotácie.

PHSR ako aj všetky jeho prípadné následné zmeny schvaľuje obecné zastupiteľstvo. Ešte pred schválením tohto dokumentu v zastupiteľstve sa odporúča predložiť ho na verejnú diskusiu.

V súčasnosti sa vypracúvajú Programy rozvoja obcí na programové obdobie 2021-2027. Na Slovensku dôjde v rámci eurofondov (eurofondy sú jeden z možných zdrojov financovania plánovaných projektových zámerov miest a obcí) v novom programovom období k zmene implementačného mechanizmu. Časť projektov sa bude schvaľovať tak, ako tomu bolo doteraz (tzn. cez dopytovo orientované výzvy), menšia časť však bude schvaľovaná prostredníctvom Rád partnerstva, ktoré boli v priebehu rokov 2020 a 2021 vytvorené na území každého kraja.
Systém schvaľovania cez Rady partnerstva bude pre potenciálnych žiadateľov (medzi ktorých patria aj obce a mestá) jednoduchší v tom, že najprv Rada partnerstva schváli daný projektový zámer (žiadateľ teda bude mať istotu v tom, že jeho projektový zámer dostane financie na realizáciu) a až potom dostane žiadateľ čas na to, aby dodal celú potrebnú dokumentáciu (Žiadosť o NFP, projektová dokumentácia, stavebné povolenie a pod.).

Pri spracovaní Programu rozvoja Vás osobne navštívime na obecnom úrade, kde si vyzdvihneme všetky potrebné podklady, podrobne Vám vysvetlíme ďalší priebeh spracovania a dohodneme ďalší postup. Keďže v EÚ sa v rámci implementácie projektov z eurofondov uplatňuje pravidlo n+3, dokument Vám vypracujeme tak, aby jeho platnosť bola až do konca roka 2030.

V prípade naliehavej potreby Vám vypracovaný PHSR vieme dodať extrémne rýchlo – aj do 2 týždňov.


* viac zaužívaný v povedomí pracovníkov samosprávy ale aj v povedomí verejnosti je názov „PHSR“. V ostatnom období sa však pretláča názov „PRO“ (nakoniec – aj zákon hovorí o „Programe rozvoja obce“). Každopádne – zákon stanovuje len to, že obec je povinná vypracovať Program rozvoja, nikde však zákon neukladá, aký musí byť vlastný názov tohto dokumentu (ako sa má volať). Samotný dokument teda pokojne môže mať názov „Program rozvoja“, tiež názov „Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja“ alebo tiež napr. „Naša obec“ – podstatné je, aby z obsahovej stránky spĺňal zákonom predpísané náležitosti.

** Obec pri spracovaní svojho PHSR nie je povinná riadiť sa žiadnou metodikou, povinná je riadiť sa zákonom. A už vôbec nie je povinná pri každej zmene metodiky, ktorá je zverejnená (či už ministerstvom, Úradom podpredsedu vlády a pod.), prepracovať svoj PHSR (takúto praktiku využívajú niektoré firmy, ktoré sa snažia presvedčiť starostov, že z dôvodu zmeny metodiky sú obce povinné prepracovať svoj PHSR) – podstatné je, aby PHSR obce bol v súlade so zákonom.


Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce (PHSR) - Titulná strana
Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce - Obsah 1
Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce - Obsah 2