Profesionálne dokumenty na mieru

Požiarny poriadok obce


Každá obec má podľa zákona o ochrane pred požiarmi povinnosť vypracovať a viesť dokumentáciu ochrany pred požiarmi. Táto dokumentácia je pomerne rozsiahla – jej rozsah ustanovuje § 36 vyhlášky č. 121/2002 o požiarnej prevencii. Súčasťou tejto dokumentácie je aj Požiarny poriadok obce, ktorý sa vypracúva podľa § 37 uvedenej vyhlášky.

 

Často sa však stáva, že obec, napriek tomu, že má obyčajne zmluvne zaviazanú nejakú externú osobu, ktorá sa jej „stará“ o celú dokumentáciu na úseku ochrany pred požiarmi, má túto dokumentáciu značne zastaranú a neaktuálnu. Zákon pritom jasne stanovuje, že dokumentácia sa musí viesť podľa reálneho stavu v obci - musí teda byť AKTUÁLNA.

 

Typickým príkladom je práve Požiarny poriadok obce – ktorý patrí k tým rozsiahlejším dokumentom a ktorý obce z dôvodu, že obsahuje pomerne veľa rôznych ustanovení, častokrát mávajú neaktuálny (napr. terminológia v Požiarnom poriadku nie je prispôsobená aktuálnym právnym predpisom, ustanovenia Požiarneho poriadku nekorešpondujú s tým, či obec má alebo nemá zriadený dobrovoľný hasičský zbor obce a tiež nekorešpondujú s jeho početným stavom a materiálno-technickým vybavením, príp. nie sú aktualizované zdroje vody na hasenie požiarov v obci, ohlasovne požiarov a pod.).

 

Ak je práve toto Váš príklad – radi Vám pomôžeme s aktualizáciou Vášho Požiarneho poriadku.

 

P.S.: a ako je to s prijímaním Požiarneho poriadku? Vydáva ho starosta alebo sa prijíma formou VZN? Niektoré obce to robia tak, iné zase naopak... My to vieme – a aj poradíme Wink.