Profesionálne dokumenty na mieru

VZN o tvorbe a použití fondu prevádzky, údržby a opráv nájomných bytov


Ak obec vlastní nájomné byty, ktoré boli postavené s podporou štátu, má aj ďalšiu povinnosť – z dohodnutého nájomného musí tvoriť fond prevádzky, údržby a opráv bytovej budovy. Najlepším spôsobom na splnenie tejto povinnosti je prijatie VZN o tvorbe a použití fondu opráv, kde obec ustanoví predovšetkým výšku sumy, ktorou je každý nájomca povinný prispievať na tvorbu tohto fondu a ďalšie podmienky a náležitosti platenia. Vo VZN sa môžu použiť aj ustanovenia ohľadom použitia fondu opráv - kto, kedy, za akých okolností a na aký účel môže použiť prostriedky z tohto fondu a pod.

Ďalšou možnosťou je, že ustanovenia z tohto VZN si obec zahrnie do VZN o prideľovaní nájomných bytov postavených s podporou štátu.


Dôležité pri tvorbe tohto VZN je rozlišovať, či vlastníkom celej bytovej budovy s nájomnými bytmi je obec alebo či sú niektoré byty v bytovej budove vo vlastníctve tretích osôb. Od toho sa totižto odvíja to, akým spôsobom obec fond opráv tvorí - či ho tvorí v rámci tzv. Osobitného rezervného fondu (novinka od roku 2018) alebo priamo ako fond opráv...