Profesionálne dokumenty na mieru

Naše služby


Vy sami dobre viete, koľko pracovného času Vám zaberie drobná administratíva a neustále sa zväčšujúca byrokracia, ktorú štát postupne (a neustále) prenáša na obce. Popritom musíte dohliadať na každodenný chod obce, riešiť problémy, s ktorými Vás navštevujú obyvatelia Vašej obce, vypisovať rôzne dokumenty, listiny, podpisovať, odosielať, prijímať, registrovať, vybavovať, posielať hlásenia, myslieť na termíny, na úlohy, ... – je toho jednoducho dosť. A kedy máte sledovať všetky tie zmeny legislatívy?

Šírka agendy, ktorú obec pri svojej činnosti musí zabezpečovať, je obrovská. Legislatíva je veľmi náročná, každú chvíľu sa niečo mení a Vám už jednoducho neostáva v práci čas (a možno ani chuť) na to, aby ste popri všetkých tých povinnostiach stíhali ešte aj študovať znenia zákonov a vyhlášok. Potom sa vyberiete na celodenné školenie (možno aj na viacero školení), ktoré Vám síce niečo dá, ale vzhľadom k veľkému počtu účastníkov toto školenie neodpovie na všetky Vaše otázky a otázniky, ktoré k danému problému máte. A Vy musíte ďalej pátrať, pýtať sa, študovať, konzultovať s inými obcami, hľadať na internete – a čas beží. Množstvo času miniete neproduktívne – len na to, aby ste zistili, čo a ako spraviť... Sú tieto vety tak trochu aj o Vás? Nemusíte viac takto neefektívne míňať Váš pracovný čas.

Veľmi radi pre Vašu obec vypracujeme dokument, ktorý práve potrebujete. Prispôsobíme a dodáme ho podľa Vašich požiadaviek, stačí, že nám venujete cca 0,5 až 2 hod. Vášho času (podľa povahy dokumentu). O viac sa nestaráte. Nemusíte pátrať na internete, konzultovať s inými obcami, absolvovať kurzy, školenia a pod. Nechajte vypracovanie dokumentu na nás, ušetríme Vám množstvo drahocenného času.

Dokumenty, ktoré vypracúvame, sú z rôznych tematických oblastí a rovnako sa líši aj proces ich schvaľovania a vydávania samosprávou. Ináč sa postupuje pri schvaľovaní Programu odpadového hospodárstva, ináč pri Komunitnom pláne alebo Programe rozvoja obce. Podrobnosti o týchto procesoch ustanovujú príslušné zákony, my Vás o nich, samozrejme, budeme informovať. Samostatnou kapitolou sú dokumenty, ktorých vydávanie rieši zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení. Podľa tohto zákona,

do schvaľovacej výlučnej pôsobnosti obecného zastupiteľstva patrí schvaľovanie týchto interných normatívnych správnych aktov:

  1. Štatút obce,
  2. Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce a štátu, ktorý obec užíva,
  3. Rokovací poriadok obecného zastupiteľstva,
  4. Zásady odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva,
  5. Všeobecne záväzné nariadenia,

a do výlučnej právomoci starostu obce patrí vydávanie týchto interných normatívnych aktov:

  1. Pracovný poriadok,
  2. Organizačný poriadok obecného úradu,
  3. Poriadok odmeňovania zamestnancov obce.

Obec však môže prijímať aj rôzne iné vnútorné normy a predpisy podľa svojich potrieb. Vydávanie všetkých týchto vnútorných noriem a predpisov, ak neboli štatútom obce zverené do právomoci obecného zastupiteľstva, je taktiež v právomoci starostu obce. Tieto vnútorné normy a predpisy môžu pritom niesť rôzne označenia, ako napríklad smernica, zásady, pokyn, nariadenie, pravidlá, vnútorný predpis, vnútorný poriadok a pod.

 

Neváhajte nás teda kontaktovať, veľmi rýchlo Vám vieme vypracovať dokument z menu na ľavej strane. V prípade potreby a na základe dohody Vám však vieme vypracovať aj iné dokumenty podľa Vašich požiadaviek.