Profesionálne dokumenty na mieru

Pracovný poriadok


Pracovný poriadok

 

Pracovný poriadok vydáva starosta obce podľa zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, Zákonníka práce a podľa zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme (vydanie Pracovného poriadku je starostova výlučná právomoc). Ak sú na obecnom úrade zriadené odbory, Pracovný poriadok môže starosta vydať len po predchádzajúcom súhlase zástupcov zamestnancov, inak je neplatný. Ak je vydaný, stáva sa záväzným tak pre zamestnávateľa, ako aj pre všetkých jeho zamestnancov. Zákon starostovi neukladá povinnosť informovať o vydaní Pracovného poriadku obecné zastupiteľstvo.

 

Účelom vydania Pracovného poriadku je podrobnejšie upraviť a prispôsobiť výkon pracovných činností zamestnancov (nielen) na obecnom úrade podľa konkrétnych podmienok obce. Samozrejme, táto konkrétnejšia úprava musí byť v súlade so Zákonníkom práce a s inými príslušnými právnymi predpismi.

 

Pracovný poriadok - Titulná strana
Pracovný poriadok - Obsah