Profesionálne dokumenty na mieru

Registratúrny poriadok a registratúrny plán


Registratúrny poriadok a registratúrny plán sa vypracúva podľa zákona č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a podľa vyhlášky Ministerstva vnútra č. 410/2015 Z. z. o podrobnostiach výkonu správy registratúry orgánov verejnej moci a o tvorbe spisu.

 

Vypracovaný registratúrny poriadok a registratúrny plán sa predkladajú na schválenie príslušnému archívu podľa polohy Vašej obce. Sústavu archívov v SR si môžete pozrieť na obrázku nižšie.

 

V roku 2019 nadobudli účinnosť výrazné zmeny v spomínanom zákone a vyhláške, týkajúce sa najmä elektronického výkonnu verejnej moci. To znamená, že obce boli povinné prepracovať si svoje Registratúrne poriadky a plány, zapracovať do nich potrebné zmeny a odoslať dokumenty na schválenie príslušnému archívu. To všetko boli obce povinné vykonať do 30.6.2019.

 

V prípade, že tento dokument ešte aktualizovaný nemáte, ponúkame Vám jeho vypracovanie. Spolu s registratúrnym poriadkom a plánom Vám dodáme aj príslušné vzory – prezentačnej pečiatky, obsahu spisu, spisového obalu, návrhu na vyradenie registratúrnych záznamov a pod.

Registratúrny poriadok a registratúrny plán - Titulná strana
Registratúrny poriadok a registratúrny plán - Obsah
Sústava archívov v SR