Profesionálne dokumenty na mieru

VZN o poskytovaní sociálnych služieb


Všeobecne záväzným nariadením o poskytovaní sociálnych služieb (vypracovaným podľa zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách) si obec upravuje podrobnosti o rozhodovaní o odkázanosti na sociálnu službu (aké sú postupy a ako prebieha proces posudzovania, náležitosti žiadosti o posúdenie odkázanosti a pod.), o poskytovaní a zabezpečovaní sociálnych služieb (ktoré sociálne služby a za akých podmienok obec sama poskytuje, ktoré zabezpečuje pomocou tretej osoby a pod.) a o spôsobe a výške úhrady za poskytované sociálne služby. VZN sa upravuje podľa toho, aké sociálne služby obec poskytuje, príp. aké zariadenia prevádzkuje.

 

Spolu s vypracovaným VZN o poskytovaní sociálnych služieb Vám dodáme aj vzory formulárov, ako napr.: Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu, Žiadosť o uzavretie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby, Zmluva o poskytovaní opatrovateľskej služby, Vyhlásenie o majetku fyzickej osoby na účely platenia úhrady za sociálnu službu, Lekársky nález na účely posúdenia odkázanosti na poskytovanie sociálnej služby, Vzdanie sa odvolania voči rozhodnutiu o odkázanosti a pod.