Profesionálne dokumenty na mieru

VZN o nakladaní s odpadmi


Toto VZN musí povinne vydať každá obec, nariaďuje jej to zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch. VZN o nakladaní s odpadmi patrí medzi tie obšírnejšie, nakoľko si v ňom obec musí upraviť množstvo rôznych ustanovení na úseku nakladania s komunálnymi odpadmi (najmä zadefinovať spôsob zberu jednotlivých druhov odpadov; určiť aké zberné nádoby sa môžu používať; zaviesť výnimky v zbere, ak si obec nejaké výnimky uplatňuje a pod.).

Zároveň je potrebné mať na zreteli skutočnosť, že zákon o odpadoch sa neustále vyvíja a novelizuje (od roku 2016, kedy vstúpil do platnosti, bol novelizovaný v priemere cca každé 4 mesiace). Z tohto dôvodu je nutné, aby obec neustále sledovala legislatívny stav a v prípade potreby si svoje VZN taktiež upravila podľa aktuálneho znenia zákona.
Väčšina obcí prijala "nové" VZN v roku 2016, keď nadobudol účinnosť nový zákon o odpadoch (79/2015) - a odvtedy v tomto VZN nemenili nič. Je však veľmi pravdepodobné, že v roku 2020 už nie sú všetky ustanovenia takéhoto VZN, prijatého v roku 2016, v súlade s legislatívou. Nie je to aj Váš prípad?

 

Ak potrebujete pomôcť s úpravou Vášho VZN o nakladaní s odpadmi, sme Vám k dispozícii :-).