Profesionálne dokumenty na mieru

VZN o prenájme nebytových priestorov


Prenájom nebytových priestorov sa riadi najmä zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, zákonom č. 138/1991 Zb. o majetku obcí a zákonom č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov. Z príslušných ustanovení týchto zákonov vyplýva, že ak si obecné zastupiteľstvo v Štatúte obce alebo v Zásadách hospodárenia s majetkom obce vyhradí právomoc upravovať podrobnosti o prenájme nebytových priestorov (ako napr. podmienky nájmu, výška nájomného a pod.), tak tieto podrobnosti ustanoví zastupiteľstvo vo Všeobecne záväznom nariadení o prenájme nebytových priestorov (príp. aj pozemkov). Naopak, ak si túto právomoc zastupiteľstvo nevyhradí, tak podrobnosti o prenájme nebytových priestorov ustanoví starosta obce v Smernici o prenájme nebytových priestorov (príp. môže niesť aj iný názov – Nariadenie, Zásady...).

 

Ponúkame Vám vypracovanie – či už VZN alebo Smernice o prenájme nebytových priestorov. Spolu s vypracovaným VZN alebo Smernicou Vám dodáme aj vzor Zmluvy o prenájme nebytových priestorov.