Profesionálne dokumenty na mieru

VZN o organizácii miestneho referenda


Vydanie tohto VZN nariaďuje obci zákon o obecnom zriadení. Ten stanovuje niektoré povinné náležitosti organizácie miestneho referenda, zároveň však ponecháva obci pomerne široké pole pôsobnosti tak, aby si mohla konanie referenda upraviť a prispôsobiť miestnym podmienkam.

 

Vo VZN obec rieši napríklad:

  • koľko členov a náhradníkov má Komisia, kto môže byť jej členom, kto určuje jej zapisovateľa, aké sú jej úlohy,
  • čo všetko musí obsahovať uznesenie o vyhlásení referenda,
  • kde a akým spôsobom informuje obec o vyhlásení a o výsledkoch referenda,
  • rôzne lehoty ohľadom organizačno-technického zabezpečenia referenda,
  • náležitosti ohľadom zápisnice,
  • ďalšie podrobnosti.

 

Ponúkame Vám vypracovanie VZN o organizácii miestneho referenda, prispôsobeného na podmienky Vašej obce.