Profesionálne dokumenty na mieru

Smernica o verejnom obstarávaní


Smernica o verejnom obstarávaní sa vypracúva podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Vydanie tejto smernice je v kompetencii starostu obce (ak si jej vydanie nevyhradilo obecné zastupiteľstvo). Smernica o verejnom obstarávaní upravuje postup verejného obstarávateľa (obce) pri zadávaní zákaziek na dodanie tovaru, zákaziek na uskutočnenie stavebných prác a zákaziek na poskytnutie služieb. V smernici si obec upravuje najmä postupy pri zadávaní zákaziek s nízkou hodnotou, ktoré si môže prispôsobiť podľa vlastného rozhodnutia.

 

S účinnosťou od 1. januára 2019 došlo k ďalšej novele zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní, ktorá dosť výrazne zmenila podmienky a postupy vo verejnom obstarávaní. Pre obce je dôležité najmä to, že na zákazky do 5 000 eur sa už zákon o verejnom obstarávaní nevzťahuje (avšak, samozrejme, tým nechceme tvrdiť, že pri obstarávaní tovarov a služieb v hodnote do 5 000 eur by obec nemala postupovať hospodárne). Okrem úpravy niektorých postupov sa však opätovne (po viacerých zmenách v rokoch 2017 a 2018) zmenili aj limity vo verejnom obstarávaní.

 

Ponúkame Vám vypracovanie Smernice o verejnom obstarávaní podľa aktuálne platných právnych predpisov. K vypracovanej smernici Vám v prílohách dodáme aj vzory formulárov, ako napr. prieskum trhu, výzva na predloženie cenovej ponuky, zápisnica z otvárania a vyhodnocovania ponúk a pod.