Profesionálne dokumenty na mieru

Smernica o vybavovaní sťažností


Smernica o vybavovaní sťažností sa vypracúva podľa zákona č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach. Ide o vnútorný predpis, ktorý je obec povinná vydať podľa § 11 ods. 1 uvedeného zákona. Dokument však môže niesť aj iný názov – nemusí to byť len Smernica, ale napr. aj „Zásady vybavovania sťažností“, príp. „Vnútorný predpis o vybavovaní sťažností“ a pod. Každopádne – nech už je vlastný názov tohto vnútorného predpisu akýkoľvek, vydáva ho starosta obce (okrem prípadu, ak by v Štatúte obce bolo vydávanie takéhoto predpisu priamo zverené do právomoci obecného zastupiteľstva).

 

Aby sa Váš príslušný zamestnanec, do ktorého agendy patrí vybavovanie sťažností, nemusel trápiť a zbytočne márniť čas povinnou byrokraciou, spolu s vypracovanou Smernicou Vám dodáme aj vzorové formuláre, ktoré súvisia s vybavovaním sťažností a ktoré Vám poskytneme v elektronickej forme – ako napr.:

  • samotný formulár Sťažnosti (pre prípad, že písomné vyhotovenie vypracúva zamestnanec obce pre osobu, ktorá sa dostavila podať sťažnosť osobne a nemá ju v písomnej forme),
  • vzor Postúpenia sťažnosti inému orgánu verejnej správy,
  • Záznam o odložení sťažnosti,
  • Zápisnicu o prešetrení sťažnosti,
  • Oznámenie výsledku prešetrenia,
  • Upovedomenie sťažovateľa o odložení sťažnosti alebo o jej postúpení,
  • taktiež vzorový formulár Centrálnej evidencie sťažností a pod.

 

Ponúkame Vám vypracovanie Smernice o vybavovaní sťažností, prispôsobenej na podmienky Vašej obce.