Profesionálne dokumenty na mieru

Smernice, Zásady a iné vnútorné predpisy ▼


Smernice, Zásady a iné interné normatívne akty vydáva buď starosta obce alebo obecné zastupiteľstvo. Záleží to od povahy dokumentu a od toho, ako to má obec nastavené vo svojich "základných" dokumentoch (Štatút, Zásady hospodárenia s majetkom obce).

Ponuku našich služieb neustále rozširujeme. Ak máte záujem o vypracovanie niektorého predpisu (Smernica, Zásady, Poriadok...), ktorý na tejto stránke uvedený nie je, neváhajte nás napriek tomu

 Ak to bude možné, radi sa prispôsobíme a vypracujeme Vám dokument podľa Vašich predstáv.

Smernica o vybavovaní sťažností sa vypracúva podľa zákona č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach. Ide o vnútorný predpis, ktorý je obec povinná vydať podľa § 11 ods. 1 uvedeného zákona. Dokument však môže niesť aj iný názov – nemusí to byť len Smernica, ale napr. aj „Zásady vybavovania sťažností“, príp. „Vnútorný predpis o vybavovaní sťažností“ a pod. Každopádne – nech už je vlastný názov tohto vnútorného predpisu akýkoľvek, vydáva ho starosta obce (okrem prípadu, ak by v Štatúte obce bolo vydávanie takéhoto predpisu priamo zverené do právomoci obecného zastupiteľstva).

 

Aby sa Váš príslušný zamestnanec, do ktorého agendy patrí vybavovanie sťažností, nemusel trápiť a zbytočne márniť čas povinnou byrokraciou, spolu s vypracovanou Smernicou Vám dodáme aj vzorové formuláre, ktoré súvisia s vybavovaním sťažností a ktoré Vám poskytneme v elektronickej forme – ako napr.:

 • samotný formulár Sťažnosti (pre prípad, že písomné vyhotovenie vypracúva zamestnanec obce pre osobu, ktorá sa dostavila podať sťažnosť osobne a nemá ju v písomnej forme),
 • vzor Postúpenia sťažnosti inému orgánu verejnej správy,
 • Záznam o odložení sťažnosti,
 • Zápisnicu o prešetrení sťažnosti,
 • Oznámenie výsledku prešetrenia,
 • Upovedomenie sťažovateľa o odložení sťažnosti alebo o jej postúpení,
 • taktiež vzorový formulár Centrálnej evidencie sťažností a pod.

 

Ponúkame Vám vypracovanie Smernice o vybavovaní sťažností, prispôsobenej na podmienky Vašej obce.

 Smernica o oznamovaní protispoločenskej činnosti sa vypracúva podľa zákona č. 307/2014 Z. z. Ide o smernicu, ktorú je obec podľa tohto zákona povinná vydať a v ktorej si upravuje najmä bližšie podmienky ohľadom:

 

 • toho, kde a akým spôsobom sa podávajú a prijímajú oznámenia na prešetrenie,
 • práv a povinností zamestnancov obce, starostu a zodpovednej osoby (hlavného kontrolóra) pri prešetrovaní oznámení, vrátane práv a povinností  štatutárnych orgánov a zamestnancov príspevkových a rozpočtových organizácií, zriadených alebo založených obcou,
 • spôsobu oboznámenia osoby, ktorá oznámenie podala, s výsledkom preverenia jej oznámenia,
 • spôsobu evidencie oznámení.

 

Ponúkame Vám vypracovanie Smernice o oznamovaní protispoločenskej činnosti, prispôsobenej na podmienky Vašej obce.

 

Smernica o poskytovaní informácií  sa vypracúva podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobode informácií. Ide o predpis, ktorý je obec povinná vydať podľa uvedeného zákona.

 

Okrem Smernice samotnej, ktorá musí byť zverejnená na webe obce, má obec povinnosť poskytovať aj ďalšie informácie, ktoré sú spomenuté v zákone o slobode informácií. Poskytovanie informácií verejnosti pritom zahŕňa:

a) povinné zverejňovanie informácií (obec má povinnosť zverejňovať ich automaticky, bez toho, aby ktokoľvek musel o tieto informácie žiadať),
b) sprístupnenie informácií na žiadosť.

 

Aby sa Váš príslušný zamestnanec, do ktorého agendy patrí zákon o slobode informácií, nemusel trápiť a zbytočne márniť čas povinnou byrokraciou, spolu s vypracovanou Smernicou má už obec v cene započítané aj dodanie vzorových formulárov, ktoré súvisia s vybavovaním žiadostí o sprístupnenie informácií a ktoré Vám poskytneme v elektronickej forme – ako napr.:

 • Žiadosť o poskytnutie informácie,
 • Výzva na doplnenie žiadosti,
 • Potvrdenie prevzatia žiadosti,
 • Postúpenie žiadosti inému orgánu,
 • Vzory príslušných rozhodnutí podľa toho, akým spôsobom sa žiadosť vybavuje,
 • vzor Záznamu v spise a pod.

 

Ponúkame Vám vypracovanie Smernice o poskytovaní informácií, prispôsobenej na podmienky Vašej obce.

Smernica o verejnom obstarávaní sa vypracúva podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Vydanie tejto smernice je v kompetencii starostu obce (ak si jej vydanie nevyhradilo obecné zastupiteľstvo). Smernica o verejnom obstarávaní upravuje postup verejného obstarávateľa (obce) pri zadávaní zákaziek na dodanie tovaru, zákaziek na uskutočnenie stavebných prác a zákaziek na poskytnutie služieb. V smernici si obec upravuje najmä postupy pri zadávaní zákaziek s nízkou hodnotou, ktoré si môže prispôsobiť podľa vlastného rozhodnutia.

 

S účinnosťou od 1. januára 2019 došlo k ďalšej novele zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní, ktorá dosť výrazne zmenila podmienky a postupy vo verejnom obstarávaní. Pre obce je dôležité najmä to, že na zákazky do 5 000 eur sa už zákon o verejnom obstarávaní nevzťahuje (avšak, samozrejme, tým nechceme tvrdiť, že pri obstarávaní tovarov a služieb v hodnote do 5 000 eur by obec nemala postupovať hospodárne). Okrem úpravy niektorých postupov sa však opätovne (po viacerých zmenách v rokoch 2017 a 2018) zmenili aj limity vo verejnom obstarávaní.

 

Ponúkame Vám vypracovanie Smernice o verejnom obstarávaní podľa aktuálne platných právnych predpisov. K vypracovanej smernici Vám v prílohách dodáme aj vzory formulárov, ako napr. prieskum trhu, výzva na predloženie cenovej ponuky, zápisnica z otvárania a vyhodnocovania ponúk a pod.

Táto smernica sa vypracúva podľa zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite. Ide o vnútorný predpis, ktorým si obec bližšie upravuje podrobnosti ohľadom vykonávania finančnej kontroly.

 S účinnosťou od 1.1.2019 nastalo v zákone o finančnej kontrole viacero zmien, kvôli ktorým je potrebné, aby si obec svoju "starú" smernicu o finančnej kontrole prepracovala (resp. vydala novú). V zákone sa napr. upravila terminológia, zaviedol sa nový hodnotiaci mechanizmus, zmenili sa niektoré procesy pri výkone finančnej kontroly a pod.

Aby sa Váš príslušný zamestnanec, do ktorého agendy patrí príprava podkladov pre výkon finančnej kontroly, nemusel trápiť a zbytočne márniť čas povinnou byrokraciou, spolu s vypracovanou Smernicou Vám dodáme aj vzorové formuláre,  ktoré Vám poskytneme v elektronickej forme – ako napr.:

 • Návrh správy z administratívnej finančnej kontroly,
 • Poverenie na výkon finančnej kontroly na mieste,
 • Návrh správy z finančnej kontroly na mieste a pod.

 

Ponúkame Vám vypracovanie Smernice o finančnej kontrole, prispôsobenej na podmienky Vašej obce.

Táto smernica sa vypracúva podľa zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve. Ide o vnútorný predpis, ktorým si obec bližšie upravuje podrobnosti ohľadom vykonávania inventarizácie svojho majetku.

 

Aby sa Váš príslušný zamestnanec, do ktorého agendy patrí príprava podkladov pre inventarizáciu, nemusel trápiť a zbytočne márniť čas povinnou byrokraciou, spolu s vypracovanou Smernicou Vám dodáme aj vzorové formuláre,  ktoré Vám poskytneme v elektronickej forme – ako napr.:

 • Príkaz starostu obce na vykonanie inventarizácie,
 • Menovací dekrét pre predsedu inventarizačnej komisie,
 • Menovací dekrét pre členov inventarizačnej komisie,
 • Vyhlásenie hmotne zodpovednej osoby za majetok,
 • Inventúrny súpis a pod.

 

Ponúkame Vám vypracovanie Smernice na vykonávanie inventarizácie majetku obce, prispôsobenej na podmienky Vašej obce.

Táto smernica sa vypracúva podľa zákona 152/1994 Z. z. o sociálnom fonde. Môže sa vydať ako "Smernica o tvorbe a používaní...", ale aj ako "Zásady tvorby sociálneho fondu...", príp. s iným názvom. Samozrejme, vydanie smernice závisí od toho, či obec má alebo nemá svoju "podnikovú" kolektívnu zmluvu.

Všetky náležitosti v smernici musia byť upravené v súlade s Kolektívnou zmluvou vyššieho stupňa. Zamestnávateľ (obec) si ju upravuje v súlade so svojou sociálnou politikou a s ohľadom na reálne možnosti obce (v súvislosti s výškou prostriedkov, ktoré dokáže naakumulovať v sociálnom fonde).

 

Ponúkame Vám vypracovanie Smernice o tvorbe a používaní sociálneho fondu, prispôsobenej na podmienky Vašej obce.

 

Okrem smerníc, uvedených v našej ponuke, Vám vieme dodať aj iné interné dokumenty, ako napr.:

 • Smernica o používaní motorového vozidla
 • Smernica o používaní pečiatok
 • Podpisový poriadok
 • iné dokumenty...