Profesionálne dokumenty na mieru

Program rozvoja obce (PRO alebo PHSR)


Program rozvoja obce (PRO) alebo tiež Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce (PHSR)* je strednodobý strategický dokument, ktorý sa vypracúva na základe zákona č. 539/2008 Z. z. o podpore regionálneho rozvoja v znení neskorších predpisov**. Vypracovanie tohto dokumentu nariaďuje obciam uvedený zákon, pričom obce ho musia mať spracovaný obzvlášť v prípade, ak sa uchádzajú o akékoľvek financie z eurofondov alebo o štátne dotácie.

PHSR ako aj všetky jeho prípadné následné zmeny schvaľuje obecné zastupiteľstvo. Ešte pred schválením tohto dokumentu v zastupiteľstve sa odporúča predložiť ho na verejnú diskusiu.

Pri spracovaní PHSR Vás osobne navštívime na obecnom úrade, kde si vyzdvihneme všetky potrebné podklady, podrobne Vám vysvetlíme ďalší priebeh spracovania a dohodneme ďalší postup. V prípade potreby Vám vypracovaný PHSR vieme dodať extrémne rýchlo – najneskôr do 1 týždňa.


* viac zaužívaný v povedomí pracovníkov samosprávy ale aj v povedomí verejnosti je názov „PHSR“. V ostatnom období sa však pretláča názov „PRO“ (nakoniec – aj zákon hovorí o „Programe rozvoja obce“). Každopádne – zákon stanovuje len to, že obec je povinná vypracovať Program rozvoja, nikde však zákon neukladá, aký musí byť vlastný názov tohto dokumentu (ako sa má volať). Samotný dokument teda pokojne môže mať názov „Program rozvoja“, tiež názov „Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja“ alebo tiež napr. „Naša obec“ – podstatné je, aby z obsahovej stránky spĺňal zákonom predpísané náležitosti.

** Obec pri spracovaní svojho PHSR nie je povinná riadiť sa žiadnou metodikou, povinná je riadiť sa zákonom. A už vôbec nie je povinná pri každej zmene metodiky, ktorá je zverejnená (či už ministerstvom, Úradom podpredsedu vlády a pod.), prepracovať svoj PHSR (takúto praktiku využívajú niektoré firmy, ktoré sa snažia presvedčiť starostov, že z dôvodu zmeny metodiky sú obce povinné prepracovať svoj PHSR) – podstatné je, aby PHSR obce bol v súlade so zákonom.


Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce (PHSR) - Titulná strana
Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce - Obsah 1
Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce - Obsah 2