Profesionálne dokumenty na mieru

Program odpadového hospodárstva


POH

má podľa zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch povinnosť vypracovať každá obec, ktorej počet obyvateľov prevyšuje 1 000 alebo na území ktorej ročná produkcia komunálnych odpadov vrátane drobných stavebných odpadov presahuje 350 ton.
Tento dokument sa vypracúva podľa zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a vyhlášky Ministerstva ŽP č. 371/2015 Z. z. POH obce musí byť vypracovaný v súlade s Programom odpadového hospodárstva príslušného kraja, pričom zhodovať sa musí aj obdobie platnosti. Obec je povinná svoj POH predložiť na vyjadrenie Okresnému úradu, Odboru ŽP najneskôr do 4 mesiacov odo dňa vydania programu kraja (ktorý sa vydáva Vyhláškou). Stanovisko Odboru ŽP, ktoré bude následne obci zaslané, je pre túto obec záväzné. Ak je dané stanovisko kladné, obec následne so svojim POH buď absolvuje proces Posudzovania vplyvov na ŽP (ak jej POH tomuto posúdeniu podlieha) alebo ho rovno v zastupiteľstve schváli (ak POH posúdeniu nepodlieha). Ak je stanovisko Odboru ŽP záporné, obec svoj POH upraví podľa pripomienok. My Vám poradíme, ako sa vyhnúť procesu Posudzovania vplyvov na ŽP (v prípade, že je možné sa tomuto procesu vyhnúť).

 

Čo Vám ponúkame?

Ponúkame Vám

 • spracovanie POH na kľúč alebo
 • zakúpenie šablóny dokumentu (v šablóne máte uvedené komentáre a návod, spolu s tipmi a pomôckami na jej jednoduchšie vypĺňanie. Náhľad úvodných strán dokumentu a ukážku textu s komentármi si môžete pozrieť na obrázkoch nižšie).

 

 

Čo tým získate?

Zakúpenie šablóny alebo objednanie POH na kľúč má pre Vás viacero výhod, no najdôležitejšie je, že tým získate najmä

 • ČAS

Veľmi dobre vieme, aké množstvo a akú šírku agendy musíte na obecných / mestských úradoch zvládať. Na to, aby ste splnili svoju zákonnú povinnosť a aby ste pre obec vypracovali Program odpadového hospodárstva, potrebujete ovládať príslušnú legislatívu (zákon, vyhlášky), musíte vedieť aké podklady na vypracovanie POH potrebujete, následne je potrebné "dať to všetko na papier" a tiež je dôležité byť zbehlý v problematike odpadového hospodárstva. A to stojí veľké množstvo času. Čo sa deje medzitým? Vaše ostatné pracovné povinnosti stoja. Ak si takýto luxus nemôžete dovoliť a ak nemáte k dispozícii veľké množstvo voľného času, sme tu pre Vás.

 

Čo treba urobiť?

Kontaktovať nás Smile. Či už

 • telefonicky: 0902 460 518,
 • emailom na adresu: dokumentypreobce@gmail.com
 • alebo cez náš kontaktný formulár.

 

Aký bude nasledujúci postup?

Ak budete mať záujem o spracovanie POH na kľúč:

 • podrobne Vám vysvetlíme celý postup spracovania dokumentu,
 • vyžiadame si od Vás potrebné podklady,
 • spracovaný NÁVRH POH Vám (spravidla najneskôr do 10 dní od dodania všetkých podkladov) zašleme na pripomienkovanie,
 • upravíme dokument podľa Vašich prípadných pripomienok,
 • zašleme Vám vytlačený POH,
 • HOTOVO.

Následne potrebujete už len pripojiť starostov podpis a odoslať hotový POH na vyjadrenie na Okresný úrad, odbor ŽP.

 

Ak budete mať záujem o šablónu POH:

 • emailom alebo telefonicky Vám vysvetlíme jednoduchý postup získania šablóny.


 

 

Špecifický prípad:

"Sme obec, ktorá má menej ako 1 000 obyvateľov a ani neprodukujeme viac ako 350 t komunálnych odpadov vrátane drobných stavebných odpadov ročne. Zákonnú povinnosť vypracovať POH by sme teda nemali mať. Minulý rok sme však získali dotáciu na sanáciu čiernych skládok v obci. Čierne skládky sme síce vypratali, avšak odpadu bolo toľko, že nám takýmto spôsobom jednorazovo "vyskočila" produkcia komunálnych odpadov v minulom roku nad 350 t. Čo teraz? Vzťahuje sa aj na nás povinnosť vypracovať Program odpadového hospodárstva?"

Ak je toto Váš príklad a ak si lámete hlavu nad tým, či POH vypracovať máte alebo nemáte - ozvite sa. My odpoveď vieme - poradíme.

 

 

K decembru 2019 svoje POH vydali takmer všetky kraje Slovenska, okrem Bratislavského:

 • Banskobystrický kraj: záväzná časť POH vydaná Vyhláškou OÚ BB č. 1/2018, účinnou od 11.12.2018 (termín, dokedy musia obce v BB kraji vypracovať svoje POH a predložiť ich na posúdenie na Okresný úrad, Odbor starostlivosti o ŽP: najneskôr do 10.4.2019),
 • Bratislavský kraj: POH ešte stále nevydaný,
 • Košický kraj: záväzná časť POH vydaná Vyhláškou OÚ KE č. 1/2018, účinnou od 3.8.2018 (termín, dokedy musia obce v KE kraji vypracovať svoje POH a predložiť ich na posúdenie na Okresný úrad, Odbor starostlivosti o ŽP: najneskôr do 2.12.2018)
 • Nitriansky kraj: záväzná časť POH vydaná Vyhláškou OÚ NR č. 1/2018, účinnou od 15.6.2018 (termín, dokedy musia obce v NR kraji vypracovať svoje POH a predložiť ich na posúdenie na Okresný úrad, Odbor starostlivosti o ŽP: najneskôr do 14.10.2018)
 • Prešovs kraj: záväzná časť POH vydaná Vyhláškou OÚ PO č. 1/2018, účinnou od 1.11.2018 (termín, dokedy musia obce v PO kraji vypracovať svoje POH a predložiť ich na posúdenie na Okresný úrad, Odbor starostlivosti o ŽP: najneskôr do 28.2.2019)
 • Trenčiansky kraj: záväzná časť POH vydaná Vyhláškou OÚ TN č. 1/2018, účinnou od 15.6.2018 (termín, dokedy musia obce v TN kraji vypracovať svoje POH a predložiť ich na posúdenie na Okresný úrad, Odbor starostlivosti o ŽP: najneskôr do 14.10.2018)
 • Trnavský kraj: záväzná časť POH vydaná Vyhláškou OÚ TT č. 1/2018, účinnou od 8.2.2019 (termín, dokedy musia obce v TT kraji vypracovať svoje POH a predložiť ich na posúdenie na Okresný úrad, Odbor starostlivosti o ŽP: najneskôr do 7.6.2019),
 • Žilinský kraj: záväzná časť POH vydaná Vyhláškou OÚ ZA č. 1/2018, účinnou od 8.2.2019 (termín, dokedy musia obce v ZA kraji vypracovať svoje POH a predložiť ich na posúdenie na Okresný úrad, Odbor starostlivosti o ŽP: najneskôr do 7.6.2019).

 

To, v akej fáze procesu vydávania je Program odpadového hospodárstva vo Vašom kraji, si môžete overiť aj na tejto adrese.

 

 

Program odpadového hospodárstva (POH) - Titulná strana
Program odpadového hospodárstva - Obsah 2
Program odpadového hospodárstva - Obsah 1
Program odpadového hospodárstva - text