Profesionálne dokumenty na mieru

VZN o používaní verejného vodovodu a poplatku za odber vody (vodné)


Mnoho obcí na Slovensku je vlastníkom, ako aj prevádzkovateľom verejného vodovodu na svojom území. To je na jednej strane pozitívna skutočnosť, keďže obec si takto môže zvýšiť svoje príjmy. No na druhej strane, s prevádzkovaním verejného vodovodu vo vlastnej réžii obec na seba preberá množstvo povinností, ktoré jej na úseku správy verejných vodovodov ustanovujú príslušné predpisy.

Prevádzka verejného vodovodu sa okrem rôznych technických noriem riadi najmä zákonom č. 442/2002 Z. z. o verejných  vodovodoch a verejných kanalizáciách, zákonom č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach, Vyhláškou Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) č. 225/2016 Z. z., ktorou sa ustanovuje cenová regulácia výroby, distribúcie a dodávky pitnej vody verejným vodovodom, ďalej Potvrdením o cene, ktoré obci na celé regulačné obdobie vydáva ÚRSO a ktoré stanovuje maximálnu cenu fixnej a variabilnej zložky vodného, no a nakoniec uznesením obecného zastupiteľstva, ktoré stanovuje presnú cenu fixnej a variabilnej zložky vodného v obci.

 

Ponúkame Vám vypracovanie VZN o používaní verejného vodovodu na území obce a miestnom poplatku za odber vody, ktoré prispôsobíme na podmienky Vašej obce. V prípade záujmu Vám dodáme aj vzor Zmluvy o dodávke vody.