Profesionálne dokumenty na mieru

VZN o prideľovaní nájomných bytov postavených s podporou štátu


Ak obec vlastní nájomné byty, ktoré boli postavené s podporou štátu, je potrebné, aby prijala príslušné VZN (v súlade so zákonom č. 443/2010 Z. z. o dotáciách na rozvoj bývania).

V danom VZN upraví podrobnosti o tom, kto je oprávneným nájomcom bytu, ako sa posudzujú príjmy na účely žiadosti o pridelenie nájomného bytu, aké sú náležitosti žiadosti o pridelenie nájomného bytu a zmluvy o nájme bytu, aká je výška nájomného, aké má budúci nájomca povinnosti ohľadom zloženia finančnej zábezpeky, ako sa postupuje pri prideľovaní bytov a pod.