Profesionálne dokumenty na mieru

VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku


Podľa zákona č. 582/2004 Z. z. obec UKLADÁ miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady a MÔŽE ukladať miestne dane, ktorými sú:

  • daň z nehnuteľností (daň z pozemkov, zo stavieb a z bytov)
  • daň za psa
  • daň za užívanie verejného priestranstva
  • daň za ubytovanie
  • daň za predajné automaty
  • daň za nevýherné hracie prístroje
  • daň za vjazd a zotrvanie motorového vozidla v historickej časti mesta,
  • daň za jadrové zariadenie.

 V medziach uvedeného zákona si obec môže prispôsobiť jednotlivé ustanovenia VZN ohľadom daní a poplatku podľa svojej potreby.

Zaužívanou praxou vo väčšine samospráv je, že si obce vypracúvajú jedno VZN, v ktorom spoločne riešia miestne dane ako aj miestny poplatok. Obec si však tieto oblasti môže rozdeliť. Môže napr. prijať dve VZN - kde bude samostatne riešiť miestne dane (VZN o miestnych daniach) a miestny poplatok (VZN o miestnom poplatku). Prípadne si to môže rozdeliť ešte podrobnejšie - môže prijať napr. samostatné VZN pre daň z nehnuteľností, samostatné VZN pre daň za užívanie verejného priestranstva a pod.

 

Okrem samotného vypracovania príslušného VZN Vám v prípade záujmu poradíme ohľadom nastavenia systému zberu odpadov a nastavenia poplatku za komunálne odpady vo Vašej obci.