Profesionálne dokumenty na mieru

VZN o verejnej kanalizácii + stočné


VZN o verejnej kanalizácii a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizačnou sieťou

 

Mnoho obcí na Slovensku je vlastníkom ako aj prevádzkovateľom verejnej kanalizácie na svojom území. To je na jednej strane pozitívna skutočnosť, keďže obec si takto môže zvýšiť svoje príjmy. No na druhej strane, s prevádzkovaním verejnej kanalizácie vo vlastnej réžii obec na seba preberá množstvo povinností, ktoré jej na úseku správy verejných kanalizácií ustanovujú príslušné predpisy.

 

Prevádzka verejnej kanalizácie sa okrem rôznych technických noriem riadi najmä zákonom č. 442/2002 Z. z. o verejných  vodovodoch a verejných kanalizáciách a zákonom č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach.

 

Okrem samotnej prevádzky kanalizácie je jednou z povinností obce mať schválené aj príslušné dokumenty, ako je napr. VZN o odvádzaní odpadových vôd, Prevádzkový poriadok verejnej kanalizácie a pod. Na to, aby mohla obec poplatok za odvádzanie odpadových vôd (stočné) od obyvateľov a právnických osôb vyberať, musí teda mať schválené príslušné VZN a s jednotlivými producentmi musí mať taktiež uzavreté zmluvy.

 

Ponúkame Vám vypracovanie VZN o verejnej kanalizácii a o odvádzaní odpadových vôd na území obce, ktoré prispôsobíme na podmienky Vašej obce. V prípade záujmu Vám dodáme aj vzor Zmluvy o odvádzaní odpadových vôd a vzor Žiadosti o pripojenie nehnuteľnosti k verejnej kanalizácii.