Profesionálne dokumenty na mieru

VZN o verejnej kanalizácii + stočné


Mnoho obcí na Slovensku je vlastníkom ako aj prevádzkovateľom verejnej kanalizácie na svojom území. To je na jednej strane pozitívna skutočnosť, keďže obec si takto môže zvýšiť svoje príjmy. No na druhej strane, s prevádzkovaním verejnej kanalizácie vo vlastnej réžii obec na seba preberá množstvo povinností, ktoré jej na úseku správy verejných kanalizácií ustanovujú príslušné predpisy.

 

Prevádzka verejnej kanalizácie sa okrem rôznych technických noriem riadi najmä zákonom č. 442/2002 Z. z. o verejných  vodovodoch a verejných kanalizáciách a zákonom č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach.

 

Ponúkame Vám vypracovanie VZN o verejnej kanalizácii a o odvádzaní odpadových vôd na území obce, ktoré prispôsobíme na podmienky Vašej obce. V prípade záujmu Vám dodáme aj vzor Zmluvy o odvádzaní odpadových vôd a vzor Žiadosti o pripojenie nehnuteľnosti k verejnej kanalizácii.