Profesionálne dokumenty na mieru

VZN, ktorým sa schvaľuje Prevádzkový poriadok pohrebiska


 

Vydanie tohto VZN prikazuje obci zákon č. 131/2010 Z. z. o pohrebníctve. Podľa uvedeného zákona je obec povinná zriadiť pohrebisko vo svojom katastrálnom území alebo zabezpečiť pochovávanie na pohrebisku v inej obci. Prevádzkovať toto pohrebisko pritom obec môže buď sama alebo prostredníctvom tretej osoby. Či už pohrebisko prevádzkuje obec sama alebo cez tretiu osobu, v každom prípade obec vydáva Prevádzkový poriadok pohrebiska (formou VZN).

 

 V Prevádzkovom poriadku pohrebiska obec upravuje viacero náležitostí, ako je napr.:

  -        Prevádzkovú doba pohrebísk, identifikácia ich prevádzkovateľa

 -        Rozsah služieb, ktoré sú poskytované

 -        Povinnosti nájomcu hrobového miesta a povinnosti návštevníkov pohrebiska

 -        Povinnosti pri stavebných a kamenárskych prácach na hrobovom mieste

 -        Povinnosti pri nájme urnového hrobu

 -        Plán hrobových miest, umiestňovanie hrobov, tlecia doba

 -        Podmienky vstupu prevádzkovateľa pohrebnej služby na pohrebisko

 -        Nakladanie s cintorínskymi odpadmi

 -        Cenník za prenájom hrobového miesta a cenník služieb (napr. za výkopové práce, prenájom chladiaceho zariadenia, prenájom domu smútku a pod.)

 

Okrem týchto náležitostí si obec môže upraviť aj ďalšie podmienky prevádzky pohrebiska podľa svojich špecifických podmienok.

 

 

NOVELA ZÁKONA 2020


S účinnosťou od 1.1.2020 je schválená novela zákona, ktorá na úseku pohrebníctva zavádza viacero zmien.  Jednou z týchto zmien je, že k 31.3.2020 zanikne ochranné pásmo okolo pohrebiska (ktoré bolo priamo zákonom určené v šírke 50 m) a obec dostane možnosť sama si ustanoviť šírku tohto ochranného pásma podľa svojich potrieb (avšak v šírke max. 50 m).  To znamená, že ak obec nechce, aby sa v blízkosti pohrebiska povoľovali stavby, MUSÍ prijať VZN a určiť v ňom šírku ochranného pásma tak, aby toto VZN nadobudlo účinnosť najneskôr k 1.4.2020. Ak tak obec neurobí (ak si vo VZN nestanoví šírku ochranného pásma), stavebný úrad BUDE MUSIEŤ od 1.4.2020 povoľovať stavby aj v tomto "bývalom" ochrannom pásme.

 

Ponúkame Vám vypracovanie Prevádzkového poriadku pohrebiska, prispôsobeného na podmienky a potreby Vašej obce. Ak máte na pohrebisku zriadený Dom smútku, v prípade záujmu Vám dodáme aj Prevádzkový poriadok Domu smútku.