Profesionálne dokumenty na mieru

VZN o náhradnom zásobovaní vodou a zneškodňovaní žúmp


 

Toto VZN je povinná vydať každá obec, a to v súlade so zákonom č. 442/2002 o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách.

 

Obec si v tomto VZN upravuje:

  • kde sa nachádzajú miesta distribúcie pitnej vody,
  • spôsob, akým dochádza k náhradnému zásobovaniu vodou,
  • spôsob, akým dochádza k náhradnému odvádzaniu odpadových vôd,
  • podrobnosti ohľadom zneškodňovania žúmp v obci.

 

 Okrem týchto ustanovení Vám do VZN môžeme zakomponovať aj ustanovenia ohľadom obmedzenia alebo zákazu užívania pitnej vody na iné účely (napr. polievanie záhrad, umývanie áut a pod.) v čase jej nedostatku.