Profesionálne dokumenty na mieru

VZN o náhradnom zásobovaní a zneškodňovaní žúmp


VZN o spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní žúmp

 

Toto VZN je povinná vydať každá obec, a to v súlade so zákonom č. 442/2002 o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách.

 

Obec si v tomto VZN upravuje:

  • kde sa nachádzajú miesta distribúcie pitnej vody,
  • spôsob, akým dochádza k náhradnému zásobovaniu vodou,
  • spôsob, akým dochádza k náhradnému odvádzaniu odpadových vôd,
  • podrobnosti ohľadom zneškodňovania žúmp v obci.

 

Ponúkame Vám vypracovanie tohto VZN buď samostatne, alebo, ak si u nás objednáte viacero dokumentov, v prípade záujmu a na základe dohody Vám toto VZN vypracujeme bezplatne.