Profesionálne dokumenty na mieru

Iné VZN


Okrem VZN, uvedených v ľavom menu, Vám vieme dodať aj iné, ako napr.:

  • VZN o čistote a poriadku na verejných priestranstvách
  • VZN o predaji výrobkov a poskytovaní služieb na trhových miestach na území obce
  • VZN o umiestňovaní volebných plagátov a iných nosičov informácií na území obce
  • VZN o podmienkach poskytovania dotácií právnickým a fyzickým osobám na území obce
  • VZN o poplatku za znečistenie ovzdušia malým zdrojom znečistenia ovzdušia
  • VZN o povinnosti vypracovať povodňové plány záchranných prác
  • prípadne ďalšie VZN...