Profesionálne dokumenty na mieru

Smernica o oznamovaní protispoločenskej činnosti


 Smernica o oznamovaní protispoločenskej činnosti sa vypracúva podľa zákona č. 307/2014 Z. z. Ide o smernicu, ktorú je obec podľa tohto zákona povinná vydať a v ktorej si upravuje najmä bližšie podmienky ohľadom:

 

  • toho, kde a akým spôsobom sa podávajú a prijímajú oznámenia na prešetrenie,
  • práv a povinností zamestnancov obce, starostu a zodpovednej osoby (hlavného kontrolóra) pri prešetrovaní oznámení, vrátane práv a povinností  štatutárnych orgánov a zamestnancov príspevkových a rozpočtových organizácií, zriadených alebo založených obcou,
  • spôsobu oboznámenia osoby, ktorá oznámenie podala, s výsledkom preverenia jej oznámenia,
  • spôsobu evidencie oznámení.

 

Ponúkame Vám vypracovanie Smernice o oznamovaní protispoločenskej činnosti, prispôsobenej na podmienky Vašej obce.