Profesionálne dokumenty na mieru

Smernica o oznamovaní protispoločenskej činnosti


 

Smernica o vybavovaní podnetov súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti sa vypracúva podľa zákona č. 307/2014. Ide o smernicu, ktorú je obec podľa tohto zákona povinná vydať a v ktorej si upravuje najmä bližšie podmienky ohľadom:

 

  • toho, kde a akým spôsobom sa podávajú a prijímajú podnety na prešetrenie,
  • práv a povinností zamestnancov obce, starostu a zodpovednej osoby (hlavného kontrolóra) pri prešetrovaní podnetov, vrátane práv a povinností  štatutárnych orgánov a zamestnancov príspevkových a rozpočtových organizácií, zriadených alebo založených obcou,
  • spôsobu oboznámenia osoby, ktorá podnet podala, s výsledkom preverenia jej podnetu,
  • spôsobu evidencie podnetov.

 

Ide o pomerne „jednoduchú“ smernicu, ktorú Vám v prípade záujmu bezplatne dodáme spolu s inou, pre Vás vypracovanou dokumentáciou.