Profesionálne dokumenty na mieru

Poriadok odmeňovania zamestnancov obce


 Poriadok odmeňovania zamestnancov obce vydáva starosta obce podľa zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, Zákonníka práce a podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme (vydanie Poriadku odmeňovania je starostova výlučná právomoc).

Poriadok odmeňovania sa vzťahuje predovšetkým na zamestnancov pracujúcich na obecnom úrade, môže sa však vzťahovať aj na zamestnancov obce pracujúcich na iných pracoviskách (ak ich má obec zriadené – napr. obecná knižnica, komunitné centrum, obecná polícia, kultúrne centrum, športové centrum, správa cintorínov a pod.). Naopak, Poriadok odmeňovania sa nevzťahuje na starostu obce a hlavného kontrolóra (ich mzdové náležitosti stanovuje obecné zastupiteľstvo).

Zákon starostovi neukladá povinnosť informovať obecné zastupiteľstvo o vydaní Poriadku odmeňovania zamestnancov obce.

 

Účelom vydania Poriadku odmeňovania je podrobnejšie upraviť a prispôsobiť podmienky odmeňovania zamestnancov obce podľa konkrétnych podmienok obce. Samozrejme, táto konkrétnejšia úprava musí byť v súlade so zákonom o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme, so Zákonníkom práce a s inými príslušnými právnymi predpismi.

 

Poriadok odmeňovania zamestnancov obce - Titulná strana
Poriadok odmeňovania zamestnancov obce - Obsah